Polityka prywatności

Regulamin serwisu www.pomocprawnika.com

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej pomocprawnika.com i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu pomocprawnika.com, świadczącym za jego pośrednictwem usługi, jest Micro Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej 19, 43-300 Bielsko- Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000067669, NIP: 5213780510, REGON: 367243741.

  §Definicje

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Micro Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej 19, 43-300 Bielsko- Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000067669, NIP: 5213780510, REGON: 367243741; adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest pomoc@pomocprawnika.com.
 • Blog – serwis informacyjny składający się z różnorodnych, odrębnych wpisów związanych z działalnością Serwisu, tworzonych przez Administratora oraz Prawnika.
 • Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z Administratorem, którego obowiązkowym elementem jest akceptacja Polityki prywatności Serwisu.
 • Formularz zakupu – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający dokonanie zakupu określonego Produktu, a tym samym zawarcie Umowy sprzedaży Produktu.
 • Funkcjonalność Serwisu- świadczona przez Serwis działalność Właściciela polegająca na umożliwieniu dokonania przez Kupującego zakupu określonego Produktu oraz korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Klient- osoba, która zakupiła lub na której rzecz został zakupiony Produkt.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca za pośrednictwem Serwisu czynności zakupu Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Koszyk- lista Produktów, których zakup zadeklaruje Użytkownik, sporządzona z oferowanych w Serwisie Produktów, na podstawie wyborów Użytkownika.
 • Kupujący- Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu, a tym samym zawierający Umowę sprzedaży Produktu z Właścicielem za pośrednictwem Serwisu.
 • Płatność z góry– płatność całości kwoty należnej z tytułu zakupu Produktu w momencie dokonania zakupu tego Produktu w Serwisie.
 • Polityka Prywatności– polityka prywatności oraz polityka cookies Serwisu opisująca sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przez Serwis.
 • Prawnik– radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, który jest autorem Produktów, dostępnych w Serwisie, a także może być autorem wpisów na Bloga.
 • Przedsiębiorca– każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca (w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz), w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę sprzedaży Produktu z Właścicielem, bezpośrednio dotyczącą prowadzonej przez nią działalności, z zastrzeżeniem, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Produkty – wzory dokumentów prawnych, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 • Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu pomocprawnika.com.  
 • Reklamujący – Użytkownik składający reklamację na Funkcjonalność Serwisu lub Klient składający reklamację na zakupiony przez niego Produkt.
 • Serwis– strona internetowa znajdująca się pod adresem www.pomocprawnika.com, prowadzona przez Właściciela na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Umowa sprzedaży Produktu– umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Właścicielem a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu oferowanego w Serwisie.
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu zawierana pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 • Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu oraz możliwość korzystania z Funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Właściciel– Micro Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej 19, 43-300 Bielsko- Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000067669, NIP: 5213780510, REGON: 367243741, będąca właścicielem Serwisu.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Produktów.

  §Postanowienia ogólne

 1. Serwis stanowi własność Właściciela Serwisu i jest przez niego prowadzony.
 2. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. W przypadku dokonywania zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu akceptacja Regulaminu następuje poprzez przystąpienie do wypełniania Formularza zakupu w procesie składania Zamówienia. W przypadku wyłącznego tylko przeglądania zawartości Serwisu, akceptacja Regulaminu wynika z samego faktu przebywania na stronie Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika stanowi wyrażanie zgody na wszystkie jego postanowienia i zobowiązanie Użytkownika do się do ich przestrzegania.
 4. Na zasadach opisanych w Regulaminie Administrator udostępnia Użytkownikom Funkcjonalności Serwisu takie jak:
  1. zakup Produktów,
  2. kontakt z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 5. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 6. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie, prezentowanie i sprzedaż Produktów. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać Produkty, uzyskiwać informacje o Produktach oraz uzyskiwać porady prawne i informacje od Administratora.
 7. Korzystanie z Serwisu ma charakter całkowicie bezpłatny. Administrator nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu korzystania z Serwisu oraz Funkcjonalności Serwisu, chyba że zostanie to wyraźnie zastrzeżone w treści niniejszego Regulaminu oraz w Serwisie.
 8. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatnie bądź nieodpłatnie, inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Właściciela lub z usługami i Produktami oferowanymi przez Właściciela.
 10. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Kopiowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie, w jakiejkolwiek formie jest zabronione, a naruszenie tego prawa stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Właściciela Serwisu roszczeń zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  §Uwarunkowania techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik musi posiadać:
  1. dostęp do Internetu z połączeniem pozwalającym na szybkie i płynne korzystanie z Serwisu,
  2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową z aktualnymi wersjami oprogramowania, np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari czy Microsoft Edge,
  3. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0,
  4. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Zmiana wymogów co do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 4. W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego, niektóre Funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo. W takim wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie lub brak Funkcjonalności Serwisu.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami. Zakazane jest w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem stosownego terminu do podjęcia odpowiednich czynności, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

  §5 Blog

  1. Administrator w ramach Serwisu udostępnia wszystkim Użytkownikom korzystającym z Serwisu Bloga, w ramach którego wraz z Prawnikiem tworzy wpisy informacyjne oraz edukacyjne o różnorodnej tematyce, związanej z działalnością Serwisu.
  2. Wyłącznym dysponentem treści Serwisu jest jego Właściciel. Właściciel Serwisu może jako jedyny umieszczać, modyfikować i usuwać treści znajdujące się w Serwisie z własnej woli lub na uzasadnione żądanie Prawnika.

3. Użytkownik korzystający z Serwisu nie ma możliwości dodawania komentarzy w ramach poszczególnych wpisów dostępnych na Blogu.

§Umowa o świadczenie usług elektronicznych

 1. Z Funkcjonalności Serwisu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Funkcjonalności Serwisu, zawiera w sposób dorozumiany z Właścicielem Umowę o świadczenie usług elektronicznych, której treść reguluje niniejszy Regulamin.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. W ramach Umowy o świadczenie usług elektronicznych Użytkownik uzyskuje dostęp do Formularza kontaktowego oraz Formularza zakupu.
 5. Korzystanie z Formularza Zakupu jest możliwe po uzupełnieniu podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, miasto, ulica, kod pocztowy.
 1. Użytkownik z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz podawania w ramach korzystania z Funkcjonalności Serwisu prawdziwych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do ich własnych danych osobowych i umożliwia ich poprawienie i uzupełnienie. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres pomoc@pomocprawnika.com bądź za pośrednictwem Formularza kontaktowego. W wiadomości Użytkownik powinien wskazać na zakres żądanych zmian bądź uzupełnień.
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych poprzez rezygnację z korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku podania fałszywych lub nieprawidłowych informacji podczas wypełniania Formularza zakupu lub Formularza kontaktowego.
 5. Administrator nie weryfikuje prawdziwości podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie Formularza kontaktowego oraz Formularza zakupu.

  §7 Usługa kontaktu przez Formularz kontaktowy

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi przesłanie wiadomości, będącej zapytaniem prawnym, za pośrednictwem Serwisu. Formularz kontaktowy dostępny jest na pomocprawnika.com w zakładce „Porady prawne” oraz „Kontakt”.
 2. Do skutecznego przesłania formularza konieczne jest:
  1. podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika,
  2. potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności Serwisu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. W Formularzu kontaktowym Użytkownik powinien krótko opisać zagadnienie prawne, które chciałby skonsultować z Prawnikiem, za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach Formularza prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji usługi kontaktu.
 5. Administrator Serwisu, a w szczególności Prawnik, w odpowiedzi na otrzymany Formularz kontaktowy może, ale nie musi skontaktować się z Użytkownikiem za pomocą powierzonych mu danych kontaktowych.

  §Umowa sprzedaży Produktu

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na podstronę Serwisu: pomocprawnika.com/znajdz-dokument/, dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.
 2. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia- do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów.
 4. W celu zakupu Produktu konieczne jest podanie danych wymaganych do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, wskazanych w Formularzu zakupu oraz opłacenie zakupu Produktu formą Płatności z góry.
 5. Złożenie zamówienia na Produkt następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z zobowiązaniem się Kupującego do opłacenia zakupu Produktu.
 6. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptacją ich treści oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Zamówienie.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Umowy sprzedaży Produktu, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawdziwość i zgodność z prawem treści Produktu, z zastrzeżeniem poniższym ust. 10 i 11.
 10. Za zgodność z prawem Produktu, nabytego za pośrednictwem Serwisu, wyłączną odpowiedzialność ponosi Prawnik, który opracował i udostępnił do sprzedaży w Serwisie dany Produkt.
 11. Właściciel Serwisu i Prawnik nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie Produktu nabytego za pośrednictwem Serwisu, po wprowadzeniu w nim poprawek i/lub zmian przez Użytkownika lub jakikolwiek inny podmiot, niezwiązany z Serwisem. W szczególności Serwis ani Prawnik nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane wykorzystaniem zmienionego Produktu

  §Płatności i dostawa

 1. Kupujący dokonuje Płatności z góry, wybierając jedną spośród poniżej wskazanych form płatności za Produkt:
  1. szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu PayU,
  2. Blikiem,
  3. kartą za pośrednictwem serwisu PayU.
 2. Dokonując zakupu Produktu, Kupujący zgłasza żądanie wystawienia przez Administratora
 3. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Właściciela Serwisu. Na potwierdzenie płatności i/lub wpłatę Właściciel Serwisu oczekuje 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu. W przypadku zaistnienia ryzyka przekroczenia wskazanego terminu płatności należy niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Serwisu. Brak kontaktu w przeciągu 7 dni kalendarzowych skutkuje anulowaniem Zamówienia.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Serwisu (tj. po dokonaniu Płatności z góry za pośrednictwem Serwisu) Kupujący w ciągu 24 h od daty otrzymania zapłaty za Produkt, otrzyma na adres mailowy wskazany przez niego podczas dokonywania zakupu, w Formularzu zakupu, Zamówienie oraz fakturę za to Zamówienie.

  §10 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu bez przyczyny, wysyłając Właścicielowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: pomoc@pomocprawnika.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. dokonania Płatności z góry.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu tylko w przypadku nierozpoczęcia korzystania z Produktu. W takim przypadku Właściciel Serwisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, zwróci mu dokonaną przez niego płatność za Produkt.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, wskazanie podstawy rezygnacji oraz wszelkich okoliczności uzasadniających rezygnację.
 5. Jeżeli podane w rezygnacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem rezygnacji Właściciel zwróci się do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poprzez podany adres lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 6. Oceny przedmiotu odstąpienia oraz jej zasadności Właściciel dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia rezygnacji i jej powodach Właściciel poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta pisemnie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej– w zależności od formy zgłoszenia rezygnacji.
 7. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku skorzystania z formy płatności poprzez zewnętrznego pośrednika tj. PayU, Administrator zwróci się o wskazanie rachunku bankowego właściwego do zwrotu środków.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, który zawarł ją jako Przedsiębiorca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  §11 Reklamacje

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje:
  1. Użytkownikowi na Funkcjonalność Serwisu,
  2. Klientowi na zakupione przez niego Produkty.
 2. Reklamacje należy składać na piśmie i przesłać listem poleconym na adres siedziby Właściciela podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu Serwisu lub przez wysłanie e-maila na adres: pomoc@pomocprawnika.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta lub Użytkownika, Funkcjonalność Serwisu, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Reklamującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające Reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Reklamującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności Właściciel dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Właściciel poinformuje Reklamującego pisemnie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Reklamującego – w zależności od formy zgłoszenia reklamacji. Jeśli Właściciel nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Reklamującym co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Reklamującemu przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Reklamujący może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

  §12 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Właściciel.
 2. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji usług, w szczególności korzystania z Formularza kontaktowego oraz Formularzu zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.
 3. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług zostały opisane w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem: pomocprawnika.com/polityka-prywatnosci/.

  §13 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator Serwisu posiada uprawnienie do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnione przyczyny uznaje się w szczególności:
  1. wystąpienie zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym wydanie decyzji, zaleceń lub rekomendacji przez organy administracji publicznej, które mają lub mogą mieć wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nakładające lub mogące nakładać obowiązek modyfikacji jego treści,
  2. zmiany sposobu świadczenia usług,
  3. zmiany formy działalności Właściciela Serwisu,
  4. zmiany techniczne związane ze stosowaną infrastrukturą informatyczną Serwisu,
  5. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu,
  6. konieczność uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna poprzez publikację w Serwisie treści nowego Regulaminu, daty wejścia obowiązywania zmiany oraz jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

  §14 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz pod adresem: pomocprawnika.com/regulamin/.
  2. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: pomocprawnika.com/polityka-prywatnosci/.

 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: pomoc@pomocprawnika.com bądź listownie na adres siedziby Administratora Serwisu.
  4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.