Czym jest kredyt na rachunku bieżącym?

 

Jest to rodzaj umowy kredytowej, zwanej również linią kredytową, która charakteryzuje się powiększeniem debetu na rachunku bieżącym. Innymi słowy, dana spółka może korzystać ze środków w większej wysokości niż aktualny stan rachunku bankowego. Suma pobranych środków nie może przekroczyć wskazanego w umowie limitu. Kredyt ten jest spłacany na bieżąco poprzez wpływy na konto spółki.

Czytaj dalej

W jaki sposób zaciągnąć kredyt przez spółkę z o.o.?

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chcąc zaciągnąć kredyt, musi zawrzeć odpowiednią umowę kredytową. Bardzo często możliwość zawarcia takiej umowy przez zarząd jest uzależniona od wcześniejszej zgody rady nadzorczej (jeżeli występuje) lub zgromadzenia wspólników. W sytuacji, w której kwota kredytu przekracza kwotę kapitału zakładowego o połowę, to zgoda na zaciągnięcie kredytu musi zostać wyrażona przez wszystkich członków zarządu lub wspólników – jest to zależne od treści umowy spółki.

Czytaj dalej

Jakie prawa przysługują świadkowi przestępstwa?

 

Policja i prokuratura są uprawnieni do żądania od świadka osobistego stawiennictwa się w sądzie. Świadek ma wtedy obowiązek stawiennictwa oraz udzielenia stosownych wyjaśnień. Jeśli istnieją poważne powody, które uniemożliwiają Ci stawienie się na przesłuchanie, możesz zwrócić się z prośbą o przesłuchanie w Twoim miejscu zamieszkania.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i co dalej?

Po złożeniu zawiadomienia policja i prokuratura jest zobowiązana przesłać formalną informację na temat podjęcia lub odmowy podjęcia postępowania przygotowawczego w terminie sześciu tygodni od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Informacje na temat etapu, na jakim jest postępowanie, możesz zdobyć osobiście, odwiedzając komisariat policji lub prokuraturę.

Czytaj dalej

Czy dopuszczalny jest brak formalnego zawiadomienia o zaplanowanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników?

 

Zasadą jest, że zgromadzenie wspólników wymaga formalnego zwołania, niezależnie od tego, czy ma być to zgromadzenie zwyczajne, czy nadzwyczajne. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest, o ile spełnione są dwa warunki:

Czytaj dalej

Co dołączyć do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa?

 

Do zawiadomienia należy dołączyć wszystkie dowody, o których mowa w uzasadnieniu pisma. Załączniki dołączane do zawiadomienia zależne są od rodzaju popełnionego przestępstwa, mogą to być zaświadczenia lekarskie, kopie umów, korespondencja mailowa, fotografie, skany, nagrania i wiele więcej.

Czytaj dalej

W jakim terminie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?`

 

Nie ma żadnego terminu, w jakim można złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Należy jednak pamiętać, że po upływie określonego w ustawie czasu, organy nie będą mogły podjąć postępowania ze względu na przedawnienie ścigania poszczególnych kategorii przestępstw ze względu na ustawowo określone ustanie karalności przestępstwa. Przykładowo, karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od dowiedzenia się ofiary o osobie sprawcy przestępstwa, lecz nie później niż z upływem 3 lat od daty czynu.

Czytaj dalej

Z jakich elementów składa się zawiadomienie o zaplanowanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników?

 

W zawiadomieniu należy wskazać dokładny dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników. Co do miejsca to należy wskazać dokładnie adres, w którym zgromadzenie ma się odbyć. Przykładowo należy wskazać, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w kancelarii notarialnej XYZ, hotelu czy też siedzibie spółki.

Czytaj dalej

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu na czas określony?

 

Najprościej wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli w jej treści zawarte są określone okoliczności, pozwalające na takie wypowiedzenie

Czytaj dalej

Ile wynosi opłata od pełnomocnictwa?

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 17,00 zł za każde pełnomocnictwo. Przykładowo, jeżeli zamierzasz upoważnić 3 osoby, to opłata od pełnomocnictw wynosić będzie 51,00 zł.

Czytaj dalej