Różnica pomiędzy umową najmu a umową dzierżawy

 

W przypadku oddania drugiej osobie lokalu na cele mieszkalne nie ma możliwości zawarcia z nią umowy dzierżawy. Podstawową różnicą pomiędzy umową najmu a umową dzierżawy jest możliwość pobierania pożytków z wydzierżawionej nieruchomości przez dzierżawcę. Przy umowie najmu najemca może jedynie używać lokalu w zamian za czynsz określonej wysokości. Dzierżawca z kolei może oprócz używania pobierać pożytki z rzeczy. Pożytki są to korzyści, dochody z rzeczy (lub prawa).

Czytaj dalej

Prawo pierwszeństwa a pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

 

Prawo pierwszeństwa – jest to prawo pozwalająca na ograniczenie zbywalności udziałów w spółce z o.o. Ustawa jednak nie określa, w jaki sposób może to nastąpić. Do najpopularniejszych rozwiązań należy prawo pierwszeństwa nabycia. Jego istotą jest to, że przed sprzedażą swoich udziałów wspólnik musi zaproponować pozostałym wspólnikom ich zakup. Ograniczenie to może wynikać z umowy spółki, która w takim przypadku powinna także określać odpowiedni termin na skorzystanie z prawa pierwszeństwa. Dopiero w momencie, w którym żaden ze wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, wspólnik sprzedający będzie mógł sprzedać swoje udziały wybranej przez siebie osobie, niebędącej wspólnikiem.

Czytaj dalej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników – zgoda na zbycie udziałów. Czy niezbędna jest forma aktu notarialnego protokołu?

 

Protokół NZW dotyczący wyrażenia zgody na zbycie udziałów wspólnika nie musi zostać zaprotokołowany i sporządzony przez notariusza – wystarczy, aby był w zwykłej formie pisemnej. Należy pamiętać, że wymóg zachowania formy aktu notarialnego dotyczy uchwał zmieniających umowę spółki.

Czytaj dalej

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

 

Istnieją trzy rodzaje pełnomocnictw w zależności od zakresu jego udzielenia:

 1. a) Ogólne – szeroki zakres umocowania, obejmuje czynności zwykłego zarządu np. standardowe czynności dnia codziennego, codzienne przyjmowanie dostaw, wydawanie towaru.
 2. b) Rodzajowe – określona kategoria czynności prawnych wymagająca sprecyzowania np. zawieranie umów o pracę w imieniu pracodawcy, nawiązanie współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami określonego rodzaju.
 3. c) Szczególne – ścisła, konkretna i sprecyzowana czynność np. umowa sprzedaży samochodu o numerze rejestracyjnym WAW1234, zawarcie umowy najmu konkretnego lokalu.

Czytaj dalej

Jakie są ograniczenia w zbywaniu udziałów w spółce z o.o.?

 

Ograniczenia w zbywaniu udziałów w spółce z o.o. zależą od konkretnej spółki. Dlatego też w pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy spółki z o.o. Często się zdarza, że to umowa reguluje kwestię zbycia udziałów w spółce z o.o., wprowadza ograniczenia, warunki zbycia udziałów albo nawet wyłącza taką możliwość

Czytaj dalej

Jakie są sposoby zbycia udziałów w spółce z o.o.?

 

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części powinno zostać dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Inaczej wygląda sposób zbycia udziałów w spółkach stworzonych przy wykorzystaniu wzorca umowy przez Internet, w takim wypadku zbycie udziału przez wspólnika możliwe jest również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Czytaj dalej

Pozew o zapłatę – jakie dalsze kroki?

Po skutecznym złożeniu pozwu w sądzie sąd wyda nakaz zapłaty (pod warunkiem, że Twój pozew spełnia wszystkie wymogi). Jeżeli popełniłeś błędy, to sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych, będziesz mieć na to 7 dni. Jeśli nie złożyłeś jeszcze pozwu o zapłatę to kliknij tutaj

Czytaj dalej

Czym jest gwarancja zapłaty za roboty budowlane?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego gwarancję zapłaty za roboty budowlane, udziela inwestor wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 

Czytaj dalej

Ile wynosi opłata od pozwu o w postępowaniu upominawczym i uproszczonym?

Zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, w sprawach cywilnych od pozwu w postępowaniu upominawczym i uproszczonym wysokość opłaty od pozwu uzależniona jest od dochodzonej kwoty:

 • – do 500 zł – w kwocie 30 zł;
 • – ponad 500 zł do 1500 zł – w kwocie 100 zł;
 • – ponad 1500 zł do 4000 zł – w kwocie 200 zł;
 • – ponad 4000 zł do 7500 zł – w kwocie 400 zł;
 • – ponad 7500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł;
 • – ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł;
 • – ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1000 zł.

Czytaj dalej

Kiedy czynny żal jest nieskuteczny?

 

Czynny żal od podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieskuteczny, jeżeli:

 • – podatnik został wezwany do zapłaty należnego podatku przez organy podatkowe,
 • – podatnik jest w trakcie postępowania kontrolnego,
 • – podatnik zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego,
 • – organy podatkowe udokumentowały popełnienie przestępstwa.

Czytaj dalej