Poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu w pozwie

Wszystkie dołączone do pozwu dokumenty powinny być w oryginale, lecz jeżeli dana osoba potrzebuje je zachować do swoich potrzeb, to niezbędne będzie dołączenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Poświadczyć za zgodność z oryginałem może radca prawny, adwokat oraz rzecznik patentowy. 

Czytaj dalej

Do kiedy czynny żal jest skuteczny?

Nie ma w kodeksie karnym skarbowym sztywnych ram czasowych i określonego terminu na dobrowolne zawiadomienie o popełnionym przestępstwie / wykroczeniu skarbowym. Warunkiem skuteczności zawiadomienia jest złożenie go, zanim dowie się o naszym naruszeniu organ podatkowy. Innymi słowy, w sytuacji, w której urząd skarbowy wezwie podatnika do uiszczenia zaległego podatku, jest już za późno na sporządzenie czynnego żalu. W związku z tym czynny żal należy złożyć możliwie jak najwcześniej.

Czytaj dalej

Kto podpisuje uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki?

Uchwałę zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu. Nie muszą to być wszyscy członkowie zarządu, jacy są w spółce – podpisują tylko ci, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Pamiętać należy jednak, że wszystkich członków zarządu należy zawiadomić o posiedzeniu. Ważne jest także, że uchwały zarządu są przyjmowane bezwzględną większością głosów – a więc „za” musi zagłosować więcej niż 50% obecnych na posiedzeniu. Przykładowo, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest 4 członków zarządu, z czego 2 głosuje „za”, a dwóch się wstrzyma, uchwała nie zostaje przyjęta. Większość bezwzględna oznacza, że głosów „za” musi być połowa + 1, tak więc we wskazanym przykładzie, aby przyjąć uchwałę, konieczne są minimum 2 + 1 głosy „za”. Czytaj dalej

Rezygnacja jedynego członka zarządu a zwołanie Zgromadzenia Wspólników

 

Co w sytuacji, gdy w spółce jest tylko jeden członek zarządu i złoży on rezygnację? Do niedawna rezygnacja jedynego członka zarządu nie wymagała żadnych dodatkowych działań, spółka zostawała zupełnie bez zarządu, co znacznie komplikowało np. postępowania sądowe.

Czytaj dalej

Jak zmienić siedzibę spółki z o.o.?

Siedziba spółki z o.o. musi być wskazana w umowie spółki. Zatem zmiana siedziby wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Umowa może być zmieniona na walnym zgromadzeniu wspólników protokołowanym przez notariusza. W związku z tym zmiana siedziby będzie wiązać się z koniecznością odbycia wizyty u notariusza.

Czytaj dalej

Oświadczenie o wniesieniu wkładów w spółce

 

Do zgłoszenia spółki do KRS należy załączyć m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, o wniesieniu przez wszystkich wspólników w całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Tym samym członkowie zarządu powinni zadbać o to, aby przed złożeniem wniosku o rejestrację wszystkie wkłady były w dyspozycji spółki, a więc zostały pokryte wszystkie udziały. Za podanie fałszywych danych członkom zarządu grozi odpowiedzialność cywilnoprawna i karna.

Czytaj dalej

Czym jest sprawa gospodarcza?

Najprościej rzecz ujmując, jest to sprawa ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Warto dodać, że m.in. sprawy z umów o roboty budowlane są sprawami gospodarczymi bez względu na to, czy obie strony są przedsiębiorcami.

Czytaj dalej

Pozew o zapłatę za roboty budowlane – i co dalej?

Po skutecznym złożeniu pozwu w sądzie i pomyślnie przeprowadzonym postępowaniu sąd wyda nakaz zapłaty (pod warunkiem, że Twój pozew spełnia wszystkie wymogi). Jeżeli popełniłeś błędy, to sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych, będziesz mieć na to 7 dni.

Czytaj dalej

Do jakiego sądu wnieść pozew o zapłatę za roboty budowlane?

Zasadą jest, że pozew należy wnieść do sądu, który jest właściwy dla pozywanej osoby. Innymi słowy, właściwy jest sąd ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku spółki ze względu na siedzibę) pozwanego. Należy pamiętać, że zasada ta zna liczne wyjątki. Trzy z nich chciałbym przytoczyć, gdyż mogą okazać się bardzo ważne z punktu widzenia powoda.

Czytaj dalej

Kiedy należy wnieść pozew na formularzu?

Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 20.000,00 zł, to należy sporządzić pozew na specjalnym formularzu (dostępnym tutaj). Jeżeli wartość przekracza 20.000,00 zł, to pozew może być sporządzony w formie pisma, którego wzór znajdziesz tutaj.

Czytaj dalej