Kiedy umowa najmu okazjonalnego jest nieważna?

Umowa jest nieważna, jeżeli jest sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub jeśli zmierza do obejścia prawa. Innymi słowy, umowa najmu okazjonalnego jest nieważna m.in. w przypadku, gdy nie została zawarta na piśmie. Ponadto niezbędne jest, aby zawierała szereg elementów właściwych dla tego typu umów, a więc zawierała:

  1. a) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym to najemca zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego;
  2. b) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku opróżnienia lokalu;
  3. c) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Umowę należy także koniecznie zgłosić do urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania – w przeciwnym wypadku, opisane wyżej uprawnienia nie będą przysługiwały wynajmującemu.

Wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z niezbędnymi załącznikami znajdziesz pod wskazanym linkiem:

Należy pamiętać, że instytucja najmu okazjonalnego niesie za sobą dodatkowe koszty w postaci opłaty dla notariusza. Ponadto nie każdy najemca będzie skłonny zawrzeć umowę tego rodzaju, gdyż jest ona dla niego znacznie mniej korzystna niż klasyczna umowa najmu. Umowa będzie korzystna przede wszystkim dla wynajmujących (właścicieli) atrakcyjnych lokali, na które jest duży popyt i cieszą się popularnością ze względu na lokalizację, standard itd. Ponadto najem okazjonalny będzie opłacalny w przypadku najmu długoterminowego np. zawieranego na okres 5 lat.

Wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z niezbędnymi załącznikami znajdziesz pod wskazanym linkiem.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?