Oświadczenie o wniesieniu wkładów w spółce

Do zgłoszenia spółki do KRS należy załączyć m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, o wniesieniu przez wszystkich wspólników w całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Tym samym członkowie zarządu powinni zadbać o to, aby przed złożeniem wniosku o rejestrację wszystkie wkłady były w dyspozycji spółki, a więc zostały pokryte wszystkie udziały. Za podanie fałszywych danych członkom zarządu grozi odpowiedzialność cywilnoprawna i karna.

Jeżeli zawiązanie spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stanie się prawomocne, umowa spółki ulegnie rozwiązaniu. Oznacza to, że od momentu podpisania umowy spółki wkłady powinny być wniesione w całości w takim terminie, aby zawiązanie spółki mogło być zgłoszone przed upływem pół roku od dnia zawarcia umowy. Choć to jest termin maksymalny, bo wszelkie zmiany do KRS powinny być zgłaszane w terminie 7 dni.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem oświadczenia o wniesieniu wkładów w spółce, kliknij tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?