Aneks do umowy o pracę

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

29 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Aneks do umowy o pracę”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie pracy. Dokument ten zawiera:
  • wskazanie stron z rozróżnieniem na Pracownika i Pracodawcę;
  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, aby zrozumieć treść dokumentu;
  • przykładowe uzupełnienie wzoru, aby w łatwy sposób sporządzić własny aneks do umowy o pracę;
  • preambułę wyjaśniającą przyczynę zawarcia aneksu, co pozwala na większe zrozumienie sytuacji oraz wskazanie, dlaczego Strony decydują się na podpisanie aneksu;
  • postanowienia zmieniające treść pierwotnie zawartej umowy o pracę (wzór zawiera przykładowe postanowienia dotyczące: zmienionego wynagrodzenia, stanowiska oraz zakresu obowiązków;
  • pozostałe postanowienia właściwe dla tego typu dokumentów.
Czym jest aneks do umowy o pracę?

To najprostszy sposób zmiany warunków zawartej już umowy o pracę. Aneks to porozumienie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, którzy chcą wprowadzić zmiany do zawartej umowy o pracę i w tym dokumencie ustalają, jaki będzie zakres tych zmian. Aneks najczęściej dotyczy zmiany wynagrodzenia oraz zmianę stanowiska pracownika.

Specyfikacje umowy

Kiedy zawrzeć aneks do umowy o pracę?

Można go zawrzeć w każdym czasie, nawet gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym czy też na urlopie. Jedynym warunkiem jest wyrażenie zgody przez pracownika na zawarcie aneksu. Dokument należy sporządzić, gdy Pracownik i Pracodawca chcą zmienić warunki umowy o pracę i są zgodni co do tego, w jaki sposób i na jakie ustalenia je zmienić. Nie ma znaczenia czy z pracownikiem została zawarta umowa na czas nieokreślony, czy też określony.

Co może zmieniać aneks do umowy o pracę?

Nie ma ograniczeń co do tej kwestii. Najczęściej aneks do umowy o pracę zmienia wysokość wynagrodzenia, zakres obowiązków (stanowisko pracy) oraz wymiar czasu pracy, czyli ilość godzin „do przepracowania” przez pracownika.

Co powinien zawierać aneks do umowy o pracę?

Najważniejszym elementem jest oznaczenie Stron zawierających aneks, opisanie dokumentu jako „aneks do umowy o pracę”, wskazanie umowy, która zostaje zmieniona, omówienie zmian oraz zawarcie podpisów Stron. Aneks powinien być maksymalnie precyzyjny, pozwoli to uniknąć nieporozumień w czasie ewentualnego sporu. Forma aneksu musi być taka sama, jak forma zawartej umowy o pracę, a więc jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, to aneksu nie można zawrzeć ustnie – powinien również być zawarty na piśmie.

Kiedy aneks do umowy o pracę wchodzi w życie?

Postanowienia, które zawiera aneks, wchodzą w życie z chwilą jego podpisania. Niemniej, warto wskazać ten fakt w jego treści (prezentowany dokument zawiera odpowiednią informację). Strony mogą jednak w treści aneksu wskazać konkretną datę wejścia w życie postanowień (w przyszłości) albo wskazać, że aneks wchodzi w życie z upływem np. 10 dni od jego podpisania.

Czy można anulować aneks do umowy o pracę?

Nie można uchylać się od skutków podpisanego aneksu do umowy o pracę, Pracownik lub Pracodawca nie może zmienić zdania i wycofać się ze złożonego oświadczenia. Jeśli aneks zostanie podpisany przez obie Strony, staje się częścią umowy i jest wiążący dla Pracownika i Pracodawcy. W wyjątkowych sytuacjach można wystąpić do Sądu Pracy i udowodnić, że aneks został zawarty pod wpływem błędu, groźby lub podstępu Pracodawcy. W praktyce udowodnienie jest niezwykle trudne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po podpisaniu aneksu wypowiedzieć całą umowę – jeżeli są do tego odpowiednie przesłanki lub rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.

Kiedy porozumienie, a kiedy aneks do umowy o pracę?

Zarówno na mocy porozumienia, jak i aneksu można zmienić warunki umowy o pracę. Porozumienie zmieniające nie może przekształcić rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony.

Kto podpisuje aneks do umowy o pracę?

Aneks do umowy o pracę stanowi porozumienie pomiędzy pracownikiem i jego pracodawcą i podpisuje go właśnie pracownik i pracodawca. Każda ze Stron – lub obie na raz – mogą powołać i działać przez swojego pełnomocnika.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: aneks do umowy o pracę, aneks do umowy zmiana wynagrodzenia, aneks do umowy o pracę wzór, wzór aneksu do umowy o pracę, aneks do umowy o pracę zmiana stanowiska, umowa o pracę, aneks, zmiana umowy, zmiana wynagrodzenia

Pobierz z instrukcją

29 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów