KOMPLET DOKUMENTÓW Umowa najmu okazjonalnego

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

149,99 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentów w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokumenty
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Paczka dokumentów dotycząca najmu okazjonalnego zawiera 4 dokumenty:
 • Umowę najmu okazjonalnego.
 • Projekt oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez Najemcę.
 • Oświadczenie Najemcy o wskazanie innego lokalu.
 • Oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w lokalu Najemcy.

Prezentowana umowa najmu okazjonalnego oraz 3 dodatkowe dokumenty, została przygotowana przez radcę prawnego, specjalizującego się w prawie nieruchomości. Dokumenty te zawierają m.in.:

 • dokładny opis każdego dokumentu, z wyjaśnieniem, do czego służy;
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli zrozumieć Ci treść każdego z dokumentów;
 • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy i załączników do niej;
 • liczne przykładowe postanowienia pozwalające zrozumieć sens i istotę dokumentów np. oświadczenie Odbierającego Lokal (a więc Najemcy) o zapoznaniu się ze stanem Lokalu oraz oświadczenie o przejęciu kosztów utrzymania Lokalu z momentem przejęcie Lokalu;
 • termin i warunki płatności czynszu wraz z klauzulą waloryzacyjną w przypadku zawarcia Umowy na czas dłuższy niż 1 rok;
 • wysokość kaucji gwarancyjnej mającej na celu zabezpieczenie płatności czynszu oraz ewentualnych szkód w Lokalu;

Dodatkowe dokumenty zawierają:

 • zobowiązanie Najemcy do opróżnienia i wydania Lokalu na podstawie zawartej Umowy Najmu;
 • zobowiązanie Najemcy do poddania się rygorowi egzekucyjnemu stosownie do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • oświadczenie najemcy, iż w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu przeniesie się do innego wskazanego lokalu;
 • oświadczenie Najemcy, iż w przypadku utraty możliwości zamieszkania we wskazanym lokalu w terminie 21 dni wskaże inny lokal,
 • oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy w jego lokalu w przypadku ustania stosunku najmu
Ponadto wzór zawiera protokół zdawczo-odbiorczy będący integralną częścią Umowy

– zawiera on wykaz liczników m.in. wody, ciepła, energii elektrycznej; informację o ilości przekazanych kluczy oraz inne szczegółowe ustalenia.

 

Jeżeli potrzebujesz samą umowę najmu okazjonalnego, znajdziesz ją tutaj.

Specyfikacje umowy

Co to jest Umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, który gwarantuje wynajmującemu (najczęściej właścicielowi lokalu) szczególną ochronę - daje prawo do szybkiej egzekucji komorniczej i eksmisji lokatora, który nie chce opuścić mieszkania.

 

Co daje Umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego pozwala na szybkie pozbycie się lokatora, bez potrzeby długotrwałego procesu sądowego. Procedura działa następująco:

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, jeżeli najemca dobrowolnie nie opuścił lokalu, właściciel może doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu. W przypadku braku wyprowadzenia się najemcy, dzięki złożonemu przez niego oświadczeniu o poddaniu się egzekucji – nie trzeba występować do sądu z wnioskiem o eksmisje.

Po spełnieniu opisanych wyżej okoliczności można wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na złożone oświadczenie, a następnie skierować sprawę wprost do komornika, który przeprowadzi eksmisję.

 

Umowa najmu okazjonalnego dla kogo?

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie przez właścicieli lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W związku z tym właściciele lokali użytkowych nie mogą zawrzeć niniejszej umowy. W takim wypadku należy sporządzić umowę najmu lokalu użytkowego, którego wzór z instrukcją wypełnienia i dokładny omówieniem znajdziesz tutaj.

 

Umowa najmu okazjonalnego na jak długo?

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 10 lat. Umowa nie może zostać zawarta na czas nieokreślony, ograniczenie czasu najmu lokalu jest zabezpieczeniem wynajmującego, który w określonym terminie odzyska swój lokal.

 

Co powinna zawierać Umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać kilka istotnych elementów, przede wszystkim musi zawierać oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. Konieczne jest również wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku opróżnienia lokalu. Umowę należy także koniecznie zgłosić do urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania – w przeciwnym wypadku, opisane wyżej uprawnienia nie będą przysługiwały wynajmującemu. Niniejszy dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy, a także te nieobowiązkowe, które pozwolą na dodatkową ochronę wynajmującego i uniknięcie ewentualnych nieporozumień.

 

Umowa najmu okazjonalnego jaka kaucja?

Zawarcie umowy o najem okazjonalny może zostać uzależnione od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może być wyższa niż sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal – obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu. Niniejszy wzór umowy zawiera dokładne postanowienie dotyczące kaucji i jej zastosowania.

Tagi: umowa najmu okazjonalnego, umowa najmu okazjonalnego bez notariusza, umowa najmu okazjonalnego do pobrania, umowa najmu okazjonalnego dokument, umowa najmu okazjonalnego koszt, umowa najmu okazjonalnego obcokrajowiec, umowa najmu okazjonalnego pdf, umowa najmu okazjonalnego pobierz, umowa najmu okazjonalnego wypowiedzenia, umowa najmu okazjonalnego wzór

Pobierz z instrukcją

149,99 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentów w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokumenty
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów