KOMPLET DOKUMENTÓW – umowa pożyczki konwertowanej na udziały

Pobierz z instrukcją
249 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Paczka dokumentów dotycząca konwersji pożyczki udzielonej przez wspólnika na rzecz spółki zawiera 4 dokumenty:

 • Umowę pożyczki wspólnika dla spółki z o.o.;
 • Projekt notarialnego protokołu NZW dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego;
 • Umowa potrącenia (konwersji);
 • Projekt notarialnego oświadczenia o nabyciu nowych udziałów.

Umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o. zawiera:

 • dane Stron Umowy, a więc dane Pożyczkodawcy (wspólnika) oraz Pożyczkobiorcy (Spółki);
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, abyś lepiej zrozumiał treść dokumentu;
 • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację Umowy m.in. definicja Prowizji;
 • określenie przedmiotu Umowy, a więc precyzyjne określenie Kwoty Pożyczki, wysokości Oprocentowania oraz nieobowiązkowe postanowienie dotyczące jednorazowej Prowizji;
 • rozbudowane zasady spłaty Pożyczki określające możliwość konwersji (zamiany) pożyczki na nowo utworzone udziały w Spółce;
 • dokładne warunki Konwersji w tym sposób podwyższenia kapitału zakładowego Pożyczkobiorcy;
 • postanowienia końcowe w tym powiadomienia, obowiązek pokrycia kosztów związanych z zawartą Umową oraz pozostałe postanowienia właściwe dla tego typu Umów;
 • załączniki w postaci umowy potrącenia oraz oświadczenia o objęciu przez Pożyczkodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – których mowa w dalszej części tekstu.

Projekt notarialnego protokołu NZW – podwyższenie kapitału zakładowego spółki zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • dane kancelarii notarialnej, w której sporządzany zostaje protokół NZW;
 • określenie danych Spółki, w której odbywa się NZW;
 • wskazanie porządku obrad NZW;
 • uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w tym liczba oddanych głosów, stwierdzenie tożsamości Przewodniczącego, oświadczenie Przewodniczącego o przyjęciu wyboru;
 • przepisy właściwe zarówno do NZW zwołanego w trybie art. 240 k.s.h. (zgromadzenie całego kapitału zakładowego), jak również dla NZW, na którym nie jest reprezentowany cały kapitał zakładowy – wszystko opatrzone jest przejrzystymi komentarzami, które wyjaśniają istotę regulacji;
 • uchwałę nr 2 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów, zawierającą: a) określenie początkowego kapitału zakładowego Spółki, kwoty, o którą zostaje on podwyższony, b) liczbę utworzonych udziałów ze wskazaniem ich wartości nominalnej, c) regulację dotyczącą wyłączenia prawa pierwszeństwa (dokument zawiera wyjaśnienie różnicy pomiędzy prawem pierwszeństwa a prawem pierwokupu), d) dane Wspólników obejmujących określoną liczbę udziałów, ze wskazaniem ich wartości nominalnej, e) postanowienie, zgodnie z którym możliwe jest pokrycie obejmowanych udziałów poprzez potrącenie wierzytelnością z tytułu umowy pożyczki udzielonej przez Wspólnika na rzecz Spółki;
 • uchwałę nr 3 w sprawie zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu;
 • pozostałe elementy właściwe dla aktów notarialnych tego rodzaju;
 • listę obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zawierająca obecnych na niej Wspólników z informacją o ilości posiadanych udziałów, które odpowiadają określonej liczbie głosów na NZW oraz miejsce na ich podpisy Wspólników, oraz Przewodniczącego.

Umowa potrącenia (konwersji) zawiera:

 • dane Stron Umowy, a więc dane Pożyczkodawcy (wspólnika) oraz Pożyczkobiorcy (Spółki);
 • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację Umowy m.in. definicja Wierzytelności Pożyczkodawcy;
 • określenie przedmiotu Umowy, a więc potrącenie (kompensacja) wzajemnych wierzytelności, a więc wierzytelności Wspólnika z tytułu udzielonej pożyczki, oraz wierzytelności Spółki w postaci wkładu Wspólnika na pokrycie Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki;
 • postanowienia końcowe właściwe dla tego typu Umów oraz miejsce na podpisy Pożyczkodawcy, oraz Pożyczkobiorcy (osób uprawnionych do reprezentacji Spółki); Projekt notarialnego oświadczenia o nabyciu nowych udziałów zawiera:
 • precyzyjne dane Spółki, w której dokonywane jest wniesienie wkładów – w tym określenie jej nazwy, adresu, numeru KRS, NIP, REGON oraz wysokości kapitału zakładowego, a także osoby obejmującej nowe udziały (wzór dopasowany jest zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek);
 • niezbędne postanowienia dotyczące sytuacji, w której wspólnik reprezentowany jest przez pełnomocnika;
 • postanowienie umożliwiające pokrycie udziałów poprzez potrącenie z przysługującą wierzytelnością z tytułu umowy pożyczki udzielonej przez Wspólnika na rzecz Spółki.
 • oświadczenie stanowiące, że wkłady pieniężne na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników Spółki;
 • oświadczenie o objęciu nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki i pokryciu ich
 • imię i nazwisko uprawnionej do reprezentowania Spółki osoby wraz z podaniem jej funkcji (np. Prezes Zarządu) oraz miejscem na podpis;
 • pozostałe postanowienia właściwe dla tego typu oświadczenia w tym data i miejscowość.

Na czym polega konwersja pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce na udziały?

Konwersja wierzytelności wspólnika to szczególny sposób podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jej istotą jest udzielenie dofinansowanie spółki przez wspólnika poprzez udzielenie jej pożyczki oraz zgoda na zamianę wierzytelności przysługującej mu z tytułu udzielonej pożyczki na udziały spółki. W konsekwencji czego spółka oferuje wspólnikowi (pożyczkodawcy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, które miałyby zostać pokryte równowartością środków udzielonej spółce pożyczki. Umowa konwersji polega więc na zamianie wierzytelności na inne prawo majątkowe i jednocześnie jest wniesieniem wkładu w formie pieniężnej.

W praktyce spółka podwyższa kapitał zakładowy o kwotę odpowiadającą kwocie udzielonej pożyczki przez wspólnika. Następnie udziały te obejmuje wspólnik w zamian za określony w uchwale NZW wkład pieniężny. Wspólnik ma wierzytelność względem spółki wynikającą z umowy pożyczki, z kolei spółka ma wierzytelność względem wspólnika o pokrycie kapitału zakładowego. Następnie dochodzi do zawarcia umowy potrącenia, na mocy której strony kompensują (potrącają) wzajemne wierzytelności. Efektem jest wygaśnięcie pożyczki oraz obowiązku pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego.

Jakie są zalety konwersji pożyczki na udziały?

Udzielenie pożyczki spółce przez jej wspólnika to najszybszy, najtańszy oraz najprostszy sposób na dokapitalizowanie spółki, która wymaga dofinansowania np. w związku z utratą płynności finansowej, czy też planowaną inwestycją. Do skutecznego zawarcia tej umowy wystarczy zwykła forma pisemna, nie ma obowiązku skorzystania z kosztownych usług notariusza, które dodatkowo wymagają czasu. Ten rodzaj dofinansowania spółki jest także najtańszą metodą, gdyż brak jest obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zdarzyć się może, że po odzyskaniu płynności finansowej lub zrealizowaniu określonej inwestycji, spółka nie ma środków na zwrot wspólnikowi, albo wspólnik (pożyczkodawca) nie jest zainteresowany zwrotem pożyczki, gdyż chce, aby spółka nadal dysponowała tymi środkami np. w celu dalszych działań biznesowych. W obu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury konwersji pożyczki na udziały.

Skutki podatkowe konwersji pożyczki wspólnika na udziały

Z punktu widzenia spółki, w której podwyższany jest kapitał, dochodzi do sytuacji, w której wartość udziałów otrzymanych w zamian za wnoszoną aportem wierzytelność będzie odpowiadała jej wartości nominalnej. Działanie takie nie będzie skutkowało wystąpieniem przychodu po stronie dłużnika.

Jeżeli chodzi zaś o wspólnika (pożyczkodawcę), to przychód będzie równoważony przez koszty jego uzyskania, przez co nie będzie występował podatek do zapłaty. Reasumując, przeprowadzenie procedury konwersji pożyczki na udziały będzie naturalne podatkowo.

Pokrewne dokumenty:

Tagi: konwersja pożyczki na udziały, umowa potrącenia, zamiana pożyczki na udziały, pożyczka wspólnika, nabycie udziałów, protokół NZW, podwyższenie kapitału, utworzenie udziałów, wspólnicy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMPLET DOKUMENTÓW – umowa pożyczki konwertowanej na udziały”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOMPLET DOKUMENTÓW – umowa pożyczki konwertowanej na udziały

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMPLET DOKUMENTÓW – umowa pożyczki konwertowanej na udziały”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *