Polityka ochrony danych osobowych z załącznikami

Pobierz z instrukcją
249,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Polityka ochrony danych osobowych:

 • w zrozumiały sposób precyzuje cel polityki w postaci uregulowania praw, reguł, zasad zarządzania, ochrony i dystrybucji danymi osobowymi;
 • zawiera precyzyjne wskazanie danych administratora, a więc podmiotu lub osoby decydującej o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 • zawiera dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • jej postanowienia wskazują na obszar przetwarzania danych, z uwzględnieniem powierzchni rzeczywistej, jak i systemów komputerowych, urządzeń przenośnych itp.;
 • precyzuje zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Administratora;
 • precyzuje organizacje ochrony danych osobowych zbieranych przez Administratora;
 • w sposób zrozumiały i dokładny opisuje zasady powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi;
 • w sposób zrozumiały i dokładny opisuje zasady przekazywania danych do państw trzecich;
 • w sposób zrozumiały i dokładny opisuje zasady współadministrowania danymi osobowymi;
 • wskazuje jako załącznik rejestr czynności przetwarzania danych, wraz z wyjaśnieniem, do czego ten rejestr służy;
 • precyzuje obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych;
 • zawiera postanowienia gwarantujące bezpieczeństwo danych;
 • wskazuje na możliwość wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD), wraz z wyjaśnieniem, kiedy IOD należy powołać;
 • precyzuje co w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz opisuje zgłaszanie naruszeń;
 • zawiera obszerne definicje pojęć występujących w dokumencie;
 • zawiera postanowienia pomocne przy opisie charakteru przetwarzania danych osobowych – określenie powtarzalności, częstotliwości, długoterminowości etc.;
 • precyzuje kategorię osób, których dane dotyczą – wskazanie osób, których dane zostały powierzone do przetwarzania;
 • wskazuje i precyzuje obowiązki i prawa administratora oraz przetwarzającego;
 • zawiera także postanowienia przyznające Administratorowi uprawnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych u Przetwarzającego, dokładnie opisując zasady i przebieg kontroli;
 • zawiera informację o czasie trwania umowy zgodnym z czasem trwania umowy głównej (podstawowej);

Uwaga! Dokument nie zawiera następujących załączników, wskazanych w treści – ale wszystkie następujące dokumenty znajdziesz we wskazanych niżej adresach :

 1. rozbudowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych;
 2. wzór rejestru czynności przetwarzania w programie Excel kliknij;
 3. wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania w programie Excel;
 4. wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określający okres i zakres upoważnienia;
 5. wzór oświadczeniai zobowiązania osoby przetwarzającej dane osobowe;
 6. wzór rejestru upoważnień i oświadczeń w programie Excel;
 7. wzór zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych do organu nadzorczego w postaci przejrzystej tabeli;
 8. wzór rejestru naruszeń w programie Excel.

Co to jest polityka ochrony danych osobowych?

Polityka ochrony danych osobowych jest to zestaw reguł, praw i praktycznych wskazówek regulujący sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych. Innymi słowy, polityka ochrony danych osobowych to wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie, które określają normy postepowania jej pracowników oraz współpracowników z zakresu ochrony danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych to obowiązkowy dokument, który określa odpowiednie środki organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Warto dodać, że ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek posiadania dokumentacji: polityki ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Dokumentacja ta określa zasady, procedury oraz środki zabezpieczeń stosowane w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

UWAGA! Dokument nie zawiera wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jesteś zainteresowany samą umową powierzenia, kliknij tutaj.

Polityka ochrony danych osobowych – dla kogo?

Dokument ten przeznaczony jest dla każdej osoby i spółek prowadzących działalność, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych. Chcąc przygotować dokumentację dla swojej firmy zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) należy sporządzić niniejszą politykę ochrony danych osobowych. Jest ona kompletnym dokumentem pozwalającym na uregulowanie problematyki ochrony danych osobowych.

Warto dodać, że administrator może na drodze pisemnej umowy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Prezentowana umowa zgodna jest z przepisami unijnego rozporządzenia, ma na celu uregulować warunki i zapewnić kontrolę nad przetwarzanymi danymi osobowymi. Warte nadmienienia jest, że brak podpisania umowy z przetwarzającym stanowi podstawę do nałożenia na administratora kary pieniężnej.

Polityka ochrony danych osobowych – co powinna zawierać?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy polityki ochrony danych osobowych. Przepisy RODO wskazują wprost elementy, jakie powinny się znaleźć w takiej umowie. Wśród elementów polityki należy wyróżnić m.in. zasady bezpieczeństwa, ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, powierzenie przetwarzania danych, wyznaczenie IOD (Inspektora Ochrony Danych), administratora danych. Warto dokładnie określić cel polityki, a więc szczegółowo określić środki techniczne i organizacyjne, procedury i zasady, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych osobowych przed potencjalnym zagrożeniem. Jest to również dobre miejsce na wypunktowanie kategorii osób, których dane osobowe przetwarzane są w Twoim przedsiębiorstwie np. pracownicy, potencjalni klienci, obecni klienci oraz wskazanie zasad, zgodność z którymi, zapewni bezpieczeństwo przetwarzania danych. Ważną kwestią jest zawarcie definicji, a więc opisanie w sposób zrozumiały pojęcia, które występują w treści tekstu, wzór zawiera precyzyjne definicje m.in. danych wrażliwych, EOG, IOD czy też administratora (w łatwy sposób można uzupełnić niezbędne dane dzięki prostym i zrozumiałym komentarzom). Kolejnym istotnym elementem polityki ochrony danych osobowych jest wskazanie wszystkich załączników, a więc dokumentów, które bezpośrednio łączą się lub wręcz składają się na politykę bezpieczeństwa. Należeć będą do nich m.in.: zastosowane procedury, opis systemów informatycznych (jeśli istnieją i dotyczy), wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych czy rejestr czynności przetwarzania. Wszystkie 8 załączników dostępne są na naszym portalu, możesz je także kupić w paczce dokumentów tutaj.

Polityka ochrony danych osobowych – jaki przetwarzający?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych precyzuje, kto może być podmiotem przetwarzającym dane osobowe (procesorem). Zgodnie z rozporządzeniem przetwarzającym może być:

 1. osoba fizyczna,
 2. osoba prawna,
 3. organ publiczny,
 4. jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane w imieniu administratora.

Warto nadmienić, że umowy powierzenia danych nie trzeba podpisywać z instytucjami, które mogą otrzymywać dane osobowe od administratora na podstawie przepisów prawa, mowa tutaj m.in. o ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, komorniku, policji, prokuraturze i podmiotach podobnego rodzaju.

Polityka ochrony danych osobowych w firmie, przedsiębiorstwie, szkole, stowarzyszeniu

Niniejszy wzór polityki ochrony danych osobowych przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorstw, szkół, i innych firm i placówek. Dzięki zastosowaniu licznych komentarzy w łatwy sposób można sporządził własną politykę ochrony danych osobowych. Dokument zawiera instrukcję wypełniania danych, dzięki czemu jest pewność, że wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte.

Polityka ochrony danych osobowych a dalsze powierzenie?

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych jest prawnie dopuszczalne i nic nie stoi na przeszkodzie, aby go dokonać. Niniejszy dokument zawiera jako załącznik wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UWAGA: jest on wskazany w Polityce ale uzyskać go można tutaj ), który reguluje postanowienie dotyczące warunków, zakresu oraz podmiotów, którym przetwarzający może powierzyć konkretne działania na danych osobowych (podpowierzenie).

Polityka ochrony danych osobowych, w jaki sposób sporządzić?

Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy polityki ochrony danych osobowych, a także nieobowiązkowe, praktyczne postanowienia, które pozwolą usprawnić w sposób kompleksowy uregulować warunki i zasady ochrony danych osobowych. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić politykę ochrony danych osobowych.

Polityka ochrony danych osobowych – kiedy jest potrzebna?

Polityka ochrony danych osobowych potrzebna jest dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Każdy podmiot, niezależnie od tego, czy gromadzi dane osobowe dotyczące pracowników, dostawców, członków czy klientów, zobowiązany jest do zachowania odpowiednich zabezpieczeń. Procedury związane z ochroną danych osobowych powinny być opisane w dedykowanej dokumentacji: polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Polityka ochrony danych osobowych jest także potrzebna, gdy przekazujemy zgromadzone przez nas dane (legalnie!) na rzecz jakiejś osoby trzeciej, naszego współpracownika, kontrahenta lub podmiotu świadczącego nam usługi (np. księgowości) i dochodzi w związku z tym do przetwarzania danych przez te podmioty. Warto przytoczyć kilka przykładów powierzenia przetwarzania danych:

 1. Przedsiębiorstwo korzysta z hostingu poczty elektronicznej zapewnianej przez zewnętrzny podmiot np. któryś ze znanych portali internetowych , a dane o kontach użytkowników oraz dane zawarte w treści korespondencji e-mail są przechowywane na serwerze, którym zarządza ten zewnętrzny podmiot.
 2. Firma korzystające z usług kancelarii prawnej w celu obsługi prawnej – w celu wykonywania przez kancelarię swoich zadań musi ono mieć dostęp do danych kontrahentów i pracowników przedsiębiorstwa, które jest jego klientem.
 3. Przedsiębiorstwo korzystające z usług chmurowych, w ramach których przetwarzane są dane osobowe np. Onedrive lub Dropbox– w takich przypadkach usługodawca, świadczący usługi chmurowe na rzecz swojego klienta jest podmiotem przetwarzającym dane, a klient – ich administratorem.
 4. Architekt / fotograf / lekarz zlecający zewnętrznej agencji marketingowej prowadzenie działań marketingowych w jego imieniu .

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polityka ochrony danych osobowych z załącznikami”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka ochrony danych osobowych z załącznikami

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polityka ochrony danych osobowych z załącznikami”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *