Protokół NZW – powołanie członka zarządu spółki

Pobierz z instrukcją
59,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Niniejszy Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczy powołania Członka Zarządu w spółce z o.o. Protokół został przygotowany przez kancelarię specjalizującą się w obsłudze przedsiębiorców i jest stale wykorzystywany do obsługi spółek.

Protokół NZW zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • komentarze prawnika zawierające instrukcje pomoc w wypełnianiu protokołu;
  • przykładowe uzupełnienia protokołu (oznaczone odrębnym kolorem), które pozwolą Ci łatwo wpisać potrzebne treści;
  • wszystkie wymagane dane jak: określenie danych Spółki;
  • wskazanie danych Wspólników oraz określenie ilości posiadanych przez nich udziałów, oraz głosów;
  • łatwą do dostosowania informacje o sposobie zwołania Zgromadzenia Wspólników: dotyczącą nieformalnego zwołania w trybie art. 240 k.s.h. (gdy reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego na NZW), oraz postanowienie właściwe dla sytuacji, w której NZW zostało zwołane w sposób formalny);
  • uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz informację o osobie Protokolanta;
  • uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Członka (Prezesa) Zarządu;
  • Uwaga! Integralną częścią protokołu jest lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zawierająca obecnych na niej Wspólników z informacją o ilości posiadanych udziałów, które odpowiadają określonej liczbie głosów na NZW oraz miejsce na ich podpisy Wspólników i Przewodniczącego.

Czym jest Protokół NZW spółki z o.o. (powołanie Członka Zarząd)?

Protokół NZW to nic innego jak zapis przebiegu Zgromadzenia Wspólników. Jest to więc dokument, który opisuje, co działo się na Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o. Ten konkretny, prezentowany protokół, to zapis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym doszło do powołania nowego Członka (Prezesa) Zarządu.

Jeżeli jesteś zainteresowany odwołaniem Członka Zarządu, to wzór dedykowany wzór protokołu NZW dotyczący tej kwestii znajdziesz tutaj.

Protokół NZW spółki z o.o. (powołanie Członka Zarządu) – dla kogo?

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla spółek z o.o. oraz ich wspólników, którzy chcą przeprowadzić procedurę powołania Członka Zarządu na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki. W dokumencie znajdują się wszystkie niezbędne dane i instrukcje, dzięki którym łatwo uzupełnisz wzór o konieczne informacje.

Kto może być Członkiem Zarządu?

Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnej, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem w sprawach wymienionych w art. 18 k.s.h. a więc przestępstw gospodarczych, dotyczących obrotu gospodarczego, ogłaszania fałszywych danych organom sądowym i itd. Warto pamiętać, że zakaz dotyczący skazania prawomocnym wyrokiem ustaje z upływem 5 lat.

Jak powołać Członka Zarządu?

Zasadą jest, że powołanie Członka Zarządu odbywa się na podstawie uchwały wspólników spółki. Zdarzyć się może, że umowa spółki zakłada postępowanie kwalifikacyjne – w takim wypadku podmiotem uprawnionym do powołania Członka Zarządu jest Rada Nadzorcza. Poza tym umowa spółki może przewidywać, że któryś ze wspólników ma indywidualny przywilej powoływania członka zarządu.

Umowa spółki może przewidywać także szczególne wymagania stawiane Członkom Zarządu, przykładowo: wymóg wykształcenia, doświadczenia na podobnym stanowisku czy też znajomości języka obcego. Do powołania Członka Zarządu wystarczy większość bezwzględna, nie jest wymagane kworum. Warto pamiętać, że uchwała musi zostać podjęta w głosowaniu tajnym.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołanie do zarządu nie było oparte na tych samych regułach dla całego składu. Innymi słowy, część składu może być wybierana, część wskazywana przez określone osoby np. wspólników.

Powołanie Członka Zarządu – na jaki okres?

Członek Zarządu może zostać powołany zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Okres sprawowania funkcji może zostać oznaczony kalendarzowo lub w inny sposób.

UWAGA! Osoba powoływana do zarządu powinna być poinformowana o zamiarze powołania oraz o samym fakcie powołania i powinna wybór przyjąć w sposób wyraźny i dorozumiały. W związku z powyższym nie ma możliwości powołania Członka Zarządu bez jego zgody i wiedzy.

Kiedy następuje powołanie Członka Zarządu?

Powołanie Członka Zarządu w drodze uchwały może być skuteczne z chwilą podjęcia uchwały lub np. z datą wskazaną w uchwale (z wyłączeniem daty wstecz). Z kolei wpis członka zarządu do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego stanowi jedynie potwierdzenie dokonanego powołania – ma charakter deklaratywny.

Powołanie Członka Zarządu bez wynagrodzenia

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Członek Zarządu pełnił swoją funkcję nieodpłatnie. Spółka ma możliwość nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego poprzez zawarcie umowy managerskiej / umowy zlecenie. Wysokość wynagrodzenia może zostać także ustalona uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w szczególności może wskazywać maksymalną wysokość wynagrodzenia, czy też prawo przyznawania prawa do świadczeń dodatkowych.

Powołanie Członka Zarządu – gdzie zgłosić?

Powołanie członka zarządu należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego na formularzu KRS-Z3 wraz załączonym formularzem KRS-ZK. Do przedmiotowego wniosku składanego do KRS należy dołączyć podjętą uchwale wspólników dotyczącą powołania nowego członka zarządu. Do wniosku należy także dołączyć dowód uiszczonej opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Co zawiera Protokół NZW spółki z o.o. – powołanie Członka Zarządu?

Najważniejszym elementem jest uchwała o powołaniu Członka Zarządu, która w sposób jednoznaczny wskazywać musi, kto jest powoływany i do jakiej funkcji. Ponadto należy wskazać porządek obrad NZW, wybrać Przewodniczącego, wskazać Protokolanta. Dodatkowo należy określić wynik głosowania oraz zamieścić podpisy Przewodniczącego i Protokolanta. Bardzo ważnym elementem jest dołączenie podpisanej listy obecności wspólników spółki ze wskazaniem ilości posiadanych przez nich udziałów. Wszystkie te elementy są w załączonym wzorze.

Protokół NZW spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Zgodnie z przepisami prawa uchwała dotycząca powołania Członka Zarządu nie musi zostać zaprotokołowana i sporządzona przez notariusza. Należy jednak pamiętać, że wymóg zachowania formy aktu notarialnego dotyczy uchwał zmieniających umowę spółki.

Pokrewne dokumenty:

Tagi: protokół NZW, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, powołanie członka zarządu wzór, powołanie prezesa zarządu wzór, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników sp. z o.o. wzór, powołanie członka zarządu, uchwała o powołaniu członka zarządu, powołanie na stanowisko wzór, protokół zgromadzenia wspólników, umowa powołania wzór.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół NZW – powołanie członka zarządu spółki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protokół NZW – powołanie członka zarządu spółki

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół NZW – powołanie członka zarządu spółki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *