Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – wzór z instrukcją wypełnienia i przykładowym uzasadnieniem

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

14,99 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
wyjaśnienie prawniczych terminów
Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawiera:
 • Wskazanie Stron umowy oraz terminu końcowego okresu wypowiedzenia.
 • Oświadczenie Pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.
 • Informacje o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym, który to może zostać zrealizowany przez pracownika w okresie wypowiedzenia.
 • Uwzględnienie okoliczności i powodu rozwiązania umowy o pracę – a więc dokładny opis, jaka jest przyczyna wypowiedzenia umowy; w prezentowanym wzorze jako przykładowe podano m.in.: likwidację stanowiska pracy, utrata zaufania do Pracownika, długotrwałe nieobecności Pracownika w pracy i inne.
 • Fakultatywne postanowienie umożliwiające zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • Postanowienie stanowiące o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do Sądu Pracy.
 • Jasne i zrozumiałe komentarze informujące jak wypełnić wzór oraz wyjaśniające poszczególne zwroty prawne.
Specyfikacje umowy o pracę na czas określony

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest to jednostronne oświadczenie, które jest jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem. Przyda się każdej osobie i firmie, która zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i chce wypowiedzieć umowę swojemu Pracownikowi.

Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie polega na tym, że jedna ze Stron (Pracownik albo Pracodawca, choć prezentowany wzór dotyczy wypowiedzenia przez Pracodawcę) składa drugiej stronie niniejsze oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Skutkiem wypowiedzenia umowy jest zakończenie stosunku pracy po okresie wypowiedzenia. Jeżeli potrzebujesz wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, znajdziesz go tutaj.

Co zawiera wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wypowiedzenia tj. wskazanie przyczyny wypowiedzenia oraz pouczenie o możliwości odwołania się do sądu przez Pracownika, co stanowi ochronę pracodawcy przed ewentualnymi roszczeniami pracownika. Ponadto zawiera oczywiste elementy jak oznaczenie Stron i wskazanie dat. Ponadto, prezentowany wzór zawiera wymagane przez prawo pouczenie pracownika, o możliwości odwołania się do sądu od złożonego wypowiedzenia – a więc, jeżeli pracownik nie zgadza się z wypowiedzeniem (uważa np. że przyczyna jest nieprawdziwa) może odwołać się do sądu pracy. O tym uprawnieniu Pracodawca musi poinformować pracownika! Brak takiej informacji powoduje, że wypowiedzenie będzie wadliwe. Prezentowany wzór zawiera także odpowiednie oświadczenie polecające wykorzystanie przez pracownika pozostałe urlopu – nie jest to postanowienie obowiązkowe, Pracodawca może równie dobrze nie wysłać Pracownika na urlop, w takim przypadku będzie mu musiał wypłacić jednak ekwiwalent za urlop. Finalnie, wypowiedzenie zawiera oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Ponownie, nie jest to koniecznie oświadczenie ale pracodawca może w skorzystać z tego uprawnienia. Oznacza ono, że Pracownik w okresie wypowiedzenie nie musi świadczyć pracy dla Pracodawcy – ale uwaga! Nie oznacza to, że Pracodawca nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia Pracownikowi. Wynagrodzenie za taki okres należy się w pełnej wysokości.

Kto i w jaki sposób może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Osobą uprawnioną do złożenia wypowiedzenia jest zarówno Pracodawca, jak i Pracownik, należy wskazać, że w przypadku złożenia wypowiedzenia przez Pracownika nie ma on obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia (uzasadnienia). Tak jak pisałem powyżej, prezentowany wzór to akurat wypowiedzenie składane przez Pracodawcę, można je jednak łatwo przerobić na wypowiedzenie składane przez Pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem Stron

Jest to jeden z trzech sposobów rozwiązania umowy o pracę, polega na tym, że Pracodawca i Pracownik wspólnie ustalają warunki rozwiązania umowy m.in. termin jej zakończenia, rozliczenia i inne. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem Stron znaleźć można tutaj .

Ostatnim rodzajem rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tak zwane zwolnienie dyscyplinarne), którego wzór dostępny jest tutaj

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę najlepiej złożyć pod koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia, który jest liczony w miesiącach, rozpoczyna swój bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Przykładowo, jeśli Pracodawca złożył wypowiedzenie 3 kwietnia, a okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, to umowa zostaje rozwiązana z końcem maja. Podobnie, jeżeli Pracodawca złożył wypowiedzenie 30 kwietnia, to umowa zostaje rozwiązana również z końcem maja. W związku z powyższym warto składać wypowiedzenie umowy o pracę pod koniec miesiąca kalendarzowego, choć złożenie go w dowolnej chwili także jest prawidłowe.

Kiedy nie można wypowiedzieć umowę o pracę?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jednak ochrona tego typu nie przysługuje pracownikowi, który uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto Pracodawca nie może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie urlopu Pracownika oraz w razie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Wypowiedzenie umowy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę:

Sposób wyliczania okresu wypowiedzenia:

Umowa na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekraczał 2 tygodni,
 • tydzień, jeżeli okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosił 3 miesiące.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, a także czas określony:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony przez czas krótszy niż 6 miesięcy,
 • miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony przez czas dłuższy niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Ustawowy okres wypowiedzenia można skrócić w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Skrócony okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc. Ponadto okres wypowiedzenie może zostać skrócony na zgodny wniosek Pracownika oraz jeżeli umowa o pracę przewiduje skrócenie tego okresu.

Tagi: umowa o pracę, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę 2023, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, wzór wypowiedzenia umowy, wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Pobierz z instrukcją

14,99 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów