Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Pobierz z instrukcją
399,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Statut spółki komandytowo-akcyjnej w formie aktu notarialnego zawiera:

 • bardzo dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • oznaczenie notariusza, daty i miejsca sporządzenia aktu,
 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem czy są imienne, czy na okaziciela,
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i wskazane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnego rodzaju,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy oraz adresy do doręczeń,
 • organizacja walnego zgromadzenia i rady nadzorczej,
 • pozostałe postanowienia właściwe dla aktu notarialnego;
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu.

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Warto dodać, że w kwestiach, które nie zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy: zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich oraz wkładów tych wspólników do spółki z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy. W odniesieniu do kapitału zakładowego, wkładów, akcji, rady nadzorczej znają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Jak utworzyć spółkę komandytową akcyjną?

Istnieją dwa sposoby: pierwszy z nich to sposób wtórny, polegający na przekształceniu innej spółki w spółkę komandytowo-akcyjną. Bardziej popularną metodą jest utworzenie spółki w sposób pierwotny, który sprowadza się do:

 • zawiązania spółki, a więc podpisania statutu, objęcia akcji,
 • wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (istnieje wyjątek, gdy wnoszone są wkłady pieniężne, możliwe jest ich wpłacenie w wysokości 25% przed zarejestrowaniem spółki)
 • określenie osób prowadzących sprawy spółki oraz reprezentujących ją,
 • powołanie rady nadzorczej,
 • zgłoszenie spółki do rejestru.

Jaka forma statutu spółki komandytowo-akcyjnej?

Należy pamiętać, że statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze.

Prezentowany dokument to wzór statutu spółki komandytowo – akcyjnej, który po wypełnieniu danych (wszystko jest wskazane i opisane komentarzami) należy podpisać u notariusza w formie notarialnej.

Jaka firma spółki komandytowo-akcyjnej?

Firma spółki, potocznie nazywana „nazwą” spółki powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”.

UWAGA! Nazwisko albo firma akcjonariusza nie może być zamieszczona w firmie spółki. W przypadku umieszczenia nazwiska albo firmy akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Jak zgłosić spółkę komandytowo-akcyjną do rejestru sądowego?

Do obowiązkowym elementów takiego zgłoszenia do rejestru należy:

 • firma, siedziba, adres spółki,
 • przedmiot działalności PKD,
 • kapitał zakładowy,
 • liczba i wartość akcji,
 • liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
 • nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy,
 • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Jaka jest odpowiedzialność spółki komandytowo-akcyjnej?

Należy odróżnić odpowiedzialność za zobowiązania komplementariuszy oraz akcjonariuszy. Zacznijmy od tego pierwszego. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony, solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką, ale subsydiarnie. Warto dodać, że odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki nie ponosi komplementariusz pozbawiony prawa do reprezentacji, wbrew swojemu sprzeciwowi.

Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, lecz ponosi odpowiedzialność, jeżeli:

 • zmienił status i stał się komplementariuszem,
 • jego nazwisko albo firma została umieszczona w firmie spółki,
 • działał w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru ponosi odpowiedzialność solidarną,
 • dokona czynności prawnej w imieniu spółki, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Statut spółki komandytowo-akcyjnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Statut spółki komandytowo-akcyjnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *