Umowa licencyjna na oprogramowanie wzór z instrukcją wypełnienia i przykładowym uzasadnieniem

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Umowa licencyjna oprogramowania zawiera:

 • dane stron umowy, a więc Licencjodawcy oraz Licencjobiorcy (treść dopasowana jest również dla spółek);
 • precyzyjne wskazanie przedmiotu umowy, jakim jest udzielenie licencji niewyłącznej (możliwość modyfikacji na licencję wyłączną, o której mowa w dalszej części tekstu) na wykorzystanie przez licencjobiorcę zbioru oprogramowania, technologii i narzędzi określonych w umowie;
 • rozbudowane oświadczenia Licencjodawcy i Licencjobiorcy;
 • wskazanie miejsca i daty sporządzenia umowy;
 • wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli na zrozumienie treści dokumentu;
 • definicję stosowanych w umowie wyrażeń i pojęć pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację umowy;
 • przykładowe postanowienia pozwalające zrozumieć sens i istotę dokumentu;
 • okoliczności zawarcia współpracy przez Licencjodawcę i Licencjobiorcę oraz szczegółowy zakres ich uprawnień i obowiązków;
 • precyzyjne wskazanie rozbudowanego katalogu pól eksploatacji licencji oraz utworów zależnych (możliwość rozszerzenia katalogu);
 • uprawnienie licencjobiorcy do tworzenia utworów zależnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim;
 • określenie terminu zawarcia na czas nieokreślony, z możliwością modyfikacji na czas określony;
 • klauzulę poufności i siły wyższej, a więc przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu np. w przypadku pożarów i powodzi uniemożliwiających wykonanie umowy;
 • precyzyjne wskazanie wynagrodzenia licencjodawcy za realizację przedmiotu umowy (dokument zawiera nieobowiązkową propozycję płatności wynagrodzenia w ratach zgodnie z harmonogramem płatności);
 • warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy;
 • kary umowne w przypadku złamania obowiązku zakazu ujawnienia informacji poufnych;
 • postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy oraz postanowienia końcowe właściwe dla tego typu umów.

Co to jest umowa licencyjna oprogramowania?

To jeden z dwóch sposobów na legalne korzystanie z oprogramowania, programów i narzędzi stworzonych przez programistę (przykładowo we wzorze) lub inną osobę tworzącą utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Drugim sposobem jest zawarcie umowy przeniesienia praw autorskich.

Umowa licencyjna oprogramowania dla kogo?

Dokument ten przeznaczony jest dla każdej osoby, która chce w legalny sposób korzystać z technologii, oprogramowania i narzędzi (utworu) stworzonych przez programistę. W celu legalnego korzystania z oprogramowania przekraczającego dozwolony użytek osobisty należy uzyskać autorskie prawa majątkowe albo uzyskać licencję. Umowa licencyjna pozwala w sposób kompleksowy zabezpieczyć interesy obu stron, ustalić warunki oraz uniknąć ewentualnych konfliktów w czasie korzystania z oprogramowania i technologii. Prezentowany wzór z pewnością spełni wszystkie wymogi przedsiębiorców – jest dopasowany do udzielania licencji przez jednego przedsiębiorcę na rzecz drugiego. Zawiera także wszelkie postanowienia i spełnia wszystkie wymogi, aby być stosownym w obrocie handlowym przez spółki i działalności gospodarcze.

W jaki sposób sporządzić umowę licencyjną oprogramowania?

Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru i zastosować się do komentarzy wskazujących, w jaki sposób wypełnić dokument. Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy licencyjnej oprogramowania, a także nieobowiązkowe, przykładowe postanowienia, które pozwolą na usprawnienie współpracy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą oraz zabezpieczą ich interes. Mowa tutaj m.in. o:

 • określeniu pól eksploatacji do wykorzystania utworu,
 • postanowień co do utworów zależnych,
 • klauzulę poufności,
 • oświadczenia stron co do okoliczności prawnych i faktycznych,
 • zwolnieniu z odpowiedzialności na skutek działania siły wyższej, a więc zdarzeń losowych, na które człowiek nie ma wpływu.

Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę licencyjną oprogramowania. Należy pamiętać, że umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, czyli wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.

Umowa licencyjna a umowa przeniesienia praw autorskich

Należy wskazać istotną różnicę pomiędzy tymi dwoma umowami. Umowa o przeniesienie prawa autorskiego do oprogramowania powoduje, że jedyną osobą uprawnioną do korzystania z niego jest nabywca. Zbywca (programista) przekazuje wszystkie prawa majątkowe i nie może już więcej z nich korzystać. Taką umowę przeniesienia prawa autorskiego można więc porównać do umowy sprzedaży samochodu – gdy go sprzedajemy, przestaje być nasz i nie możemy już z niego więcej korzystać.

Umowa licencyjna powoduje, że Nabywca (Licencjobiorca) również jest uprawniony do korzystania z oprogramowania, lecz prawa majątkowe zostają przy autorze. Licencjobiorca może korzystać wyłącznie z praw określonych w umowie, autor w przypadku gdy w umowie nie postanowiono inaczej – jest uprawniony jest do udzielania wielu licencji na danym polu eksploatacji, co nie jest dopuszczalne w umowie o przeniesienie prawa autorskiego. Porównując więc umowę licencyjną do poprzedniego przykładu z samochodem – umowa licencyjna to sytuacja, w której pożyczamy komuś samochód, ale pozostaje on naszą własnością.

Umowa licencyjna oprogramowania z osobą fizyczną

Umowa licencyjna oprogramowania z osobą fizyczną jest prawnie dopuszczalna i często spotykana. Prezentowany wzór dopasowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych (spółek), więc wystarczy z niego skorzystać i uzupełnić o dane, które zostały opatrzone zrozumiałymi komentarzami.

Jak wypowiedzieć umowę licencyjną oprogramowania?

W celu wypowiedzenia umowy licencyjnej oprogramowania należy złożyć drugiej stronie wypowiedzenie umowy. Umowa licencyjna na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana przez Strony w przypadkach wskazanych w ustawie lub umowie, m.in. w przypadku naruszenia sposobu używania oprogramowania, a także z zachowaniem terminów umownych, które Strony ustalają w umowie lub terminu ustawowego – termin wypowiedzenia takiej umowy wynosi rok, a dokonanie wypowiedzenia jest skuteczne na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego. Jeżeli terminy wypowiedzenia nie zostały wskazane, to umowę można wypowiedzieć na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego. Jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony do 5 lat, to można ją wypowiedzieć w przypadkach wskazanych w umowie. Jeżeli jednak została zawarta na czas oznaczony powyżej 5 lat, to po upływie terminu 5 lat uważa się ją za udzieloną na czas nieoznaczony – i wtedy można ją wypowiedzieć z rocznym terminem wypowiedzenia, a dokonanie wypowiedzenia jest skuteczne na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego.

Umowa licencyjna oprogramowania bez wynagrodzenia

Jest dopuszczalna, należy jednak pamiętać, aby w treści umowy wyraźnie wskazać jej nieodpłatny charakter. W przeciwnym wypadku zasadą jest, że Licencjodawcy należy się wynagrodzenie – to domniemanie ustawowe. Brak świadomości tej zasady naraża Licencjobiorcę na roszczenie Licencjodawcy o zapłatę wynagrodzenia. Ponadto należy być ostrożnym z udzielaniem darmowych licencji – taka korzyść po stronie Licencjobiorcy może zostać uznana przez urząd skarbowy jako kwota warta opodatkowania.

Umowa licencyjna oprogramowania bez pól eksploatacji

Bezwzględnym wymogiem poprawnie stworzonej umowy licencyjnej oprogramowania jest precyzyjne wskazanie pól eksploatacji, a więc sposobów korzystania z oprogramowania. Niezwykle ważne jest, aby o tym pamiętać i wskazać katalog pól eksploatacji. Brak ich określenia będzie niezwykle problematyczny i powoduje nieważność umowy.

Umowa licencyjna oprogramowania a sublicencja

Istnieją dwa rodzaje umów licencji – z prawem do udzielania dalszych licencji innym podmiotom (sublicencji) oraz bez tego prawa. Prawo do sublicencji następować może jedynie na polach eksploatacji, które zostały objęte licencją. Niniejszy wzór zawiera postanowienia upoważniające Licencjobiorcę do udzielania sublicencji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć to prawo i w bardzo łatwy sposób zmodyfikować postanowienie.

Umowa licencyjna oprogramowania – na jak długo?

Może zostać zawarta na okres pięciu lat. Jeżeli jednak strony określiły dłuższy czas trwania licencji, wówczas po upływie pięciu lat przekształci się ona w umowę zawartą na czas nieokreślony i będzie mogła zostać wypowiedziana zgodnie z zasadami ustawowymi. W przypadku braku określenia czasu trwania licencji jest ona zawarta na pięć lat. Po upływie tego czasu licencja wygasa.

Umowa licencji wyłącznej a niewyłącznej

Istotą licencji wyłącznej jest zobowiązanie Licencjodawcy do nieudzielania licencji innym podmiotom na danym polu eksploatacji. Licencjobiorca uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Oznacza to więc, że jedynie Licencjobiorca będzie uprawniony do używania utworu w sposób określony w umowie. Jest to bardzo ważne, jeżeli np. przedsiębiorca płaci sporo za licencję, a w zamian chce być jedynym uprawnionym do korzystania z danego np. oprogramowania, gdyż np. ma ono mu zapewnić przewagę nad konkurencją.

Umowa licencji niewyłącznej jest standardowym rodzajem licencji. Polega ona na tym, iż mimo udzielenia przez Licencjodawcę licencji, może on w dalszym ciągu samodzielnie korzystać z oprogramowania, a także udzielać kolejnych licencji nowym licencjobiorcom na korzystanie z niego. Dobrym przykładem takiej licencji będzie np. program Windows – firma Microsoft, będąca jego właścicielem, udzieliła licencji niewyłącznych milionom ludzi na całym świecie. Dzięki temu, każda z tych osób może zgodnie z prawem używać systemu Windows równocześnie z innymi użytkownikami.

Co powinna zawierać umowa licencyjna oprogramowania?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy umowy licencyjnej oprogramowania. Przede wszystkim określa Strony umowy, a więc Licencjobiorcę i Licencjodawcę, wskazuje przedmiot licencji, a więc oprogramowanie stworzone przez Licencjodawcę (warto dodać, że umowa licencji może dotyczyć oprogramowania, które ma dopiero powstać), rodzaj licencji, zakres uprawnień (czyli określenie pól eksploatacyjnych, a więc sposobów korzystania z oprogramowania), okres obowiązywania umowy licencji, wynagrodzenie, a także sposób i warunki jej wypowiedzenia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa licencyjna na oprogramowanie wzór z instrukcją wypełnienia i przykładowym uzasadnieniem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa licencyjna na oprogramowanie wzór z instrukcją wypełnienia i przykładowym uzasadnieniem

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa licencyjna na oprogramowanie wzór z instrukcją wypełnienia i przykładowym uzasadnieniem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *