Umowa najmu lokalu użytkowego

Pobierz z instrukcją
149,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa najmu lokalu użytkowego”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie umów. Dokument zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli lepiej zrozumieć treść i istotę dokumentu;
 • precyzyjne oznaczenie najmowanego Lokalu użytkowego, jego położenie, numer księgi wieczystej, numer ewidencyjny działki i inne istotne informacje mające na celu zidentyfikować Lokal;
 • słowniczek precyzyjnie definiujący pojęcia, które występują w treści Umowy m.in. definicja udziału w powierzchni wspólnej, kosztów eksploatacyjnych itd., pozwoli to uniknąć ewentualnych wątpliwości i nieporozumień;
 • liczne przykładowe postanowienia pozwalające zrozumieć sens i istotę dokumentu np. oświadczenie Odbierającego Lokal (a więc Najemcy) o zapoznaniu się ze stanem Lokalu.
 • określenie sposobu używania Lokalu, zobowiązania i uprawnienia Najemcy oraz Wynajmującego;
 • regulację dotyczące warunków wydania Lokalu, jego utrzymania i ewentualnych remontów;
 • rozbudowany przykładowy katalog zobowiązań Wynajmującego;
 • określenie sposobu wyliczenia czynszu Najmu poprzez wskazanie wartości za każdy rozpoczęty metr kwadratowy (możliwość modyfikacji i wskazanie konkretnej wysokości czynszu);
 • klauzulę waloryzacyjną, a więc postanowienie dotyczące warunków zwiększenia wysokości czynszu na podstawie wskaźnika HICP (wskaźnika określającego wzrost cen).
 • Regulacje sposobu i warunków płatności kosztów eksploatacyjnych.
 • Sposób przekazywania zawiadomień, informacji oświadczeń drugiej stronie.
 • Postanowienia końcowe zawierające elementy właściwe dla tego typu umów.
 • Załączniki, o których mowa w treści Umowy.
 • Ponadto dokument zawiera protokół zdawczo-odbiorczy Lokalu stanowiący integralną część Umowy.

Czym jest umowa najmu lokalu użytkowego?

Umowa najmu lokalu użytkowego jest jednym z rodzajów umowy najmu, który charakteryzuje się pewnymi różnicami w stosunku do standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Przede wszystkim umowa ta dotyczy lokalu użytkowego, nie mieszkalnego, dzięki temu przepisy dają daleko idącą swobodę co do kształtowania treści umowy. Należy pamiętać, że przepisy nie chronią przed ewentualnymi niekorzystnymi zapisami, jak ma to miejsce w przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego. Zasadą jest, że umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej dla bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych sporów.

Dla kogo przeznaczona jest umowa najmu lokalu użytkowego?

Niniejsza umowa przeznaczona jest przede wszystkim dla osób chcących wynająć lokal użytkowy, a więc lokal, który jest częścią budynku składającego się z kilku pomieszczeń, albo całego budynku niebędącego mieszkaniem. Lokalem użytkowym w szczególności może być biuro, gabinet, lokal sklepowy czy też magazyn. Celem niniejszej umowy jest prowadzenie przez najemcę określonej działalności gospodarczej lub biurowej. Należy wskazać, że wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu (chociaż najczęściej nim właśnie jest), wystarczy, aby był dzierżawcą.

Umowa najmu lokalu użytkowego na jaki czas?

Jeżeli dochodzi do zawarcia umowy między przedsiębiorcami, to maksymalny czas, na jaki umowa może zostać zawarta wynosi 30 lat, jeżeli została zawarta na czas dłuższy, to poczytuje się, że została ona zawarta na czas nieokreślony. Jeżeli umowę zawarły osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, to maksymalny czas wynosi 10 lat, podobnie jak w poprzednim przypadku w sytuacji przekroczenia terminu 10 lat Umowa traktowana będzie jak umowa na czas nieokreślony.

Co zawiera umowa najmu lokalu użytkowego?

Niniejsza umowa najmu lokalu użytkowego zawiera wszystkie niezbędne elementy konieczne do jej ważności. Dokument dzięki precyzyjnemu określeniu warunków korzystania z lokalu, regulacji dotyczących kosztów eksploatacyjnych oraz obowiązków najemcy chroni interes wynajmującego. Czynsz najmu obliczany jest w zależności od powierzchni lokalu poprzez wskazanie ceny za każdy rozpoczęty metr kwadratowy, ponadto dzięki klauzuli waloryzacyjnej raz do roku (1 stycznia) wysokość czynszu będzie waloryzowana z zastosowaniem wskaźnika HICP (wskaźnika określającego wzrost cen).

Umowa zawiera zobowiązanie najemcy do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w celu zabezpieczenia na wypadek ewentualnych zniszczeń w lokalu, a także obowiązek przedłożenia aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej mającej na celu ochronę interesu wynajmującego w przypadku spowodowania ewentualnej szkody. Ponadto dokument przewiduje możliwość instalacji reklamy na elewacji / dachu budynku w postaci np. logo, napisu, neonu itd. Zawiera precyzyjne określenie warunków instalacji, kosztów serwisu oraz terminu demontażu w przypadku zakończenia obowiązywania umowy najmu. Umowa zawiera również słowniczek zawierający definicje pojęć występujących w treści umowy, pozwoli to uniknąć ewentualnych sporów wynikających z niejasności.

Umowa najmu lokalu użytkowego a czynsz?

Wynajmujący zobowiązany jest do wydania lokalu najemcy, a ten zobowiązany jest do płacenia czynszu w określonym w umowie terminie. Można dowolnie ustalić wysokość, warunki, termin i sposób płatności czynszu. Warto dodać, że w przypadku zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresów wypowiedzenia. Dla zabezpieczenia czynszu wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych przez niego do lokalu, może to być np. sprzęt komputerowy, meble czy nawet wartościowy ekspres do kawy.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa najmu lokalu użytkowego, umowa najmu wzór, umowa najmu lokalu przykład, umowa najmu jak napisać, umowa najmu co zawiera, najem lokalu użytkowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu lokalu użytkowego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa najmu lokalu użytkowego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu lokalu użytkowego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *