Umowa najmu okazjonalnego

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

99,99 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Prezentowana umowa najmu okazjonalnego została przygotowana przez radcę prawnego, specjalizującego się w prawie nieruchomości, zawiera ona:
  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli zrozumieć Ci treść dokumentu;
  • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy;
  • liczne przykładowe postanowienia pozwalające zrozumieć sens i istotę dokumentu np. oświadczenie Odbierającego Lokal (a więc Najemcy) o zapoznaniu się ze stanem Lokalu oraz oświadczenie o przejęciu kosztów utrzymania Lokalu z momentem przejęcie Lokalu;
  • precyzyjnie wskazanie wysokość czynszu oraz opłat za media; ponadto dokument przewiduje również inne, dodatkowe opłaty m.in. za Internet oraz TV;
  • termin i warunki płatności czynszu wraz z klauzulą waloryzacyjną w przypadku zawarcia Umowy na czas dłuższy niż 1 rok;
  • wysokość kaucji gwarancyjnej mającej na celu zabezpieczenie płatności czynszu oraz ewentualnych szkód w Lokalu;
  • obowiązki Najemcy w tym m.in. obowiązek utrzymania porządku i czystości, zobowiązanie do przeprowadzania na własny koszt konserwacji Lokalu i drobnych remontów;
  • zobowiązanie Najemcy do przedłożenia: oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, oświadczenia ze wskazaniem lokalu zastępczego oraz oświadczenia właściciela tego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszanie w nim najemcy– ma to na celu łatwą i szybką eksmisję niechcianego lokatora oraz uniknięcie postępowania sądowego;
  • postanowienie o okresie, na jaki zostaje zawarta z możliwością jej przedłużenia;
  • możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku m.in. zwlekania Najemcy z zapłatą czynszu oraz podnajęcia Lokalu osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego;
Ponadto wzór zawiera protokół zdawczo-odbiorczy będący integralną częścią Umowy

– zawiera on wykaz liczników m.in. wody, ciepła, energii elektrycznej; informację o ilości przekazanych kluczy oraz inne szczegółowe ustalenia

Specyfikacje umowy

Co to jest Umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, który gwarantuje wynajmującemu (najczęściej właścicielowi lokalu) szczególną ochronę - daje prawo do szybkiej egzekucji komorniczej i eksmisji lokatora, który nie chce opuścić mieszkania.

 

Co daje Umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego pozwala na szybkie pozbycie się lokatora, bez potrzeby długotrwałego procesu sądowego. Procedura działa następująco:

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, jeżeli najemca dobrowolnie nie opuścił lokalu, właściciel może doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu. W przypadku braku wyprowadzenia się najemcy, dzięki złożonemu przez niego oświadczeniu o poddaniu się egzekucji – nie trzeba występować do sądu z wnioskiem o eksmisje.

Po spełnieniu opisanych wyżej okoliczności można wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na złożone oświadczenie, a następnie skierować sprawę wprost do komornika, który przeprowadzi eksmisję.

 

Umowa najmu okazjonalnego dla kogo?

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie przez właścicieli lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W związku z tym właściciele lokali użytkowych nie mogą zawrzeć niniejszej umowy. W takim wypadku należy sporządzić umowę najmu lokalu użytkowego, którego wzór z instrukcją wypełnienia i dokładny omówieniem znajdziesz tutaj.

 

Umowa najmu okazjonalnego na jak długo?

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 10 lat. Umowa nie może zostać zawarta na czas nieokreślony, ograniczenie czasu najmu lokalu jest zabezpieczeniem wynajmującego, który w określonym terminie odzyska swój lokal.

 

Co powinna zawierać Umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać kilka istotnych elementów, przede wszystkim musi zawierać oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. Konieczne jest również wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku opróżnienia lokalu. Umowę należy także koniecznie zgłosić do urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania – w przeciwnym wypadku, opisane wyżej uprawnienia nie będą przysługiwały wynajmującemu. Niniejszy dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy, a także te nieobowiązkowe, które pozwolą na dodatkową ochronę wynajmującego i uniknięcie ewentualnych nieporozumień.

 

Umowa najmu okazjonalnego jaka kaucja?

Zawarcie umowy o najem okazjonalny może zostać uzależnione od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może być wyższa niż sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal – obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu. Niniejszy wzór umowy zawiera dokładne postanowienie dotyczące kaucji i jej zastosowania.

Tagi: umowa najmu okazjonalnego, umowa najmu okazjonalnego bez notariusza, umowa najmu okazjonalnego do pobrania, umowa najmu okazjonalnego dokument, umowa najmu okazjonalnego koszt, umowa najmu okazjonalnego obcokrajowiec, umowa najmu okazjonalnego pdf, umowa najmu okazjonalnego pobierz, umowa najmu okazjonalnego wypowiedzenia, umowa najmu okazjonalnego wzór

Pobierz z instrukcją

99,99 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów