Umowa o pracę na czas nieokreślony

Pobierz z instrukcją
49,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera:

 • precyzyjne dane Pracodawcy oraz Pracownika (treść wzoru dopasowana jest również dla Spółek);
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • definicje stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalające na zrozumiałą i bezsporną interpretację Umowy;
 • stanowisko pracy oraz datę rozpoczęcia pracy;
 • określenie miejsca wykonywania pracy przez Pracownika oraz wymiar czasu pracy;
 • zobowiązanie Pracownika do stosowania się do poleceń Pracodawcy i przełożonych;
 • określenie przysługującego urlopu wypoczynkowego oraz wysokość wynagrodzenia;
 • zgodę Pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami RODO;
 • określenie warunków powierzenia mienia Pracodawcy w postaci np. samochodu służbowego, telefonu i laptopa w celu zabezpieczenia interesu pracodawcy (odpowiedzialność Pracownika za powierzone mienie i obowiązek zwrotu po zakończeniu stosunku pracy);
 • klauzulę praw autorskich w celu przeniesienia autorskich praw majątkowych z Pracownika na Pracodawcę w sytuacji stworzenia Utworu (w rozumieniu ustawy o prawach autorskich);
 • obowiązek Pracownika do zachowania tajemnicy Przedsiębiorstwa, informowania o niezdolności do pracy i zaistniałych problemach w świadczeniu pracy;
 • wskazanie obowiązku Pracownika do zachowania poufności dotyczący warunków zatrudnienia i wysokości przysługującego mu wynagrodzenia;
 • informację o obowiązującym ponadzakładowym/zakładowym układzie zbiorowym pracy albo jego braku;
 • postanowienie dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku złamania zakazów.

Czym jest umowa o pracę na czas nieokreślony?

Jest to jeden ze sposobów zatrudniania pracowników. Zapewnia najlepszą ochronę stosunku pracy, dlatego jest to forma najbardziej korzystna dla pracownika. Umowa ta jest zawierana bezterminowo, tym samym dając pracownikowi poczucie stabilizacji zatrudnienia. Z kolei pracodawcy daje gwarancję, że pracownik nie porzuci pracy „z dnia na dzień”.

Kiedy umowa o pracę staje się umową na czas nieokreślony?

Najpóźniej z przepracowaniem u pracodawcy 36 miesięcy. Pracodawca może zatrudniać pracownika na podstawie umowy na czas określony maksymalnie przez okres 33 miesięcy, dodatkowo należy doliczyć trzymiesięczny okres trwania umowy o pracę na okres próbny. W przypadku przekroczenia wyżej wspomnianego limitu, umowa o pracę na czas określony automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności przez pracownika czy też pracodawcę.

Zalety umowy o pracę na czas nieokreślony

Ten rodzaj zatrudnienia sprzyja trwałej współpracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, gdyż wiąże ich na czas nieoznaczony, a więc bezterminowo. Dla większości pracowników ten rodzaj umowy o pracę jest najbardziej pożądany, gdyż daje im stabilizację oraz liczne przywileje i korzyści. Jeżeli pracownik rzetelnie i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, to rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest bardzo utrudnione. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać uzasadnienie, które wskazywać musi rzeczywistą, prawdziwą i konkretną przyczynę chęci rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Warto dodać, że umowa o pracę na czas nieoznaczony jest bardzo pomocna np. do uzyskania kredytu mieszkaniowego – bank także ocenia ten rodzaj umowy jako stabilny, a więc dający dużą pewność skutecznej spłaty kredytu.

Warto dodać, że dla niektórych osób stosunkowo długi okres wypowiedzenia (maksymalnie wynoszący 3 miesiące) może okazać się niekorzystny, gdy chcą „z dnia na dzień” zmienić pracę. W takim wypadku najlepszym wyjściem jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, którego wzór wraz z instrukcją i dokładnym omówieniem dostępny jest tutaj.

Jak napisać umowę o pracę na czas nieoznaczony?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy o pracę na czas nieoznaczony, a także nieobowiązkowe, praktyczne postanowienia, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Wzór zawiera przede wszystkim obowiązkowe elementy: określa rodzaj pracy, oznaczenie pracownika i pracodawcy, miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie za pracę. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę o pracę na czas nieoznaczony. Należy pamiętać, że umowa o pracę na czas nieoznaczony powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a więc powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.

Czy umowa o pracę może zostać zawarta ustnie?

Umowa o pracę może zostać zawarta w formie ustnej, jest to prawnie dopuszczalne. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Okresy wypowiedzenia są uregulowane w kodeksie pracy. Okres wypowiedzenia zależny jest od długości zatrudnienia i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa o pracę na czas nieoznaczony – jak rozwiązać?

Umowa o pracę zawarta na okres próbny może zostać rozwiązana na trzy sposoby:

 1. za wypowiedzeniem;
 2. bez wypowiedzenia;
 3. za zgodnym porozumieniem stron.

Umowa o pracę na okres próbny a urlop wypoczynkowy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny nabywa prawo do urlopu w sposób proporcjonalny do przepracowanego okresu. Oznacza to, że z przepracowaniem każdego miesiąca nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego po pełnym przepracowanym roku.

Sposób wyliczania przysługującego urlopu wypoczynkowego:

Liczba przepracowanych miesięcy/12 x 20 = liczba dni przysługującego urlopu.

Jeżeli pracownik przepracował 10 lat (a więc ma 10 lat stażu pracy), to urlop wypoczynkowy wynosi 26 zamiast 20 dni.

Czas nauki również liczony jest do stażu pracy (przepracowanych lat):

 1. 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej;
 2. 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
 3. 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej;
 4. 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej;
 5. 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Przykład: pracownik rozpoczął swoją pierwszą pracę 15 kwietnia 2019 r., pracował do 4 lipca 2019 r. W związku z tym przepracował dwa miesiące – maj oraz czerwiec. Kwiecień przepracował w połowie, więc nie jest on zaliczany do przepracowanych miesięcy.

Obliczenie urlopu wypoczynkowego:

2/12 x 20 = 3, (3) dni.

Urlop wypoczynkowy wynosi 3 dni oraz 2 godziny i 40 minut. Nie ma obowiązku zaokrąglania do góry, lecz jest to działanie pożądane i rekomendowane.

Podsumowanie: pracownikowi przysługują 4 dni urlopu wypoczynkowego.

Przykład : jeżeli staż pracy pracownika wynosi 3 lata, a posiada on tytuł magistra (wyższe wykształcenie), to łączny staż pracy wynosi 11 lat. Okres urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni, pomimo że faktycznie taka osoba pracuje zaledwie od 3 lat.

Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieoznaczony?

Wypowiedzenie polega na tym, że jedna ze stron (pracownik albo pracodawca) składa drugiej stronie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę – informuje więc drugą stronę, że rozwiązuje umowę. Skutkiem wypowiedzenia umowy jest zakończenie stosunku pracy. Wzór wraz z instrukcją i dokładnym omówieniem dostępny jest tutaj.

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieoznaczony?

Wypowiedzenie umowy o pracę najlepiej złożyć pod koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia, który jest liczony w miesiącach, rozpoczyna swój bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Przykładowo, jeśli pracownik złożył wypowiedzenie 3 kwietnia, a okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, to umowa zostaje rozwiązana z końcem maja. Podobnie, jeżeli pracownik złożył wypowiedzenie 30 kwietnia, to umowa zostaje rozwiązana również z końcem maja. W związku z powyższym warto składać wypowiedzenie umowy o pracę pod koniec miesiąca kalendarzowego.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

W celu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, należy uzasadnić powód takiego wypowiedzenia. Trzeba pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa, a więc zgodna ze stanem rzeczywistym, np. częste spóźnienia (jako powód złożenia wypowiedzenia przez pracodawcę) muszą rzeczywiście mieć miejsce. Przyczyna powinna być konkretna, czyli zrozumiała dla pracownika. Należy wskazać precyzyjnie powód wypowiedzenia. Uzasadnienie „Pracownik źle pracował i nierzetelnie wykonywał swoje obowiązki” nie jest konkretną przyczyną. Ostatnim warunkiem jest to, aby przyczyna była rzeczywista. Przykładowo, jeżeli podaną w wypowiedzeniu przyczyną jest likwidacja stanowiska pracy (co jest przyczyną często wskazywaną w wypowiedzeniach umowy o pracę), zajmowane przez zwalnianego pracownika stanowisko naprawdę musi być zlikwidowane. Nie wystarczy zmienić nazwy stanowiska na inne. Pracodawcy często błędnie zakładają, że jeżeli zmienią jedynie nazwę stanowiska, to będzie to oznaczać jego likwidację i zastąpienie zupełnie nowym. W przypadku rozwiązania umowy pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy i możliwość odwołania się do Sądu Pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o pracę na czas nieokreślony”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o pracę na czas nieokreślony”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *