Umowa o współpracy (na przykładzie obsługi sklepu internetowego)

Pobierz z instrukcją
159,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Umowa współpracy na założenie sklepu online zawiera:

 • precyzyjne dane Zamawiającego oraz Partnera (treść dopasowana jest również do Spółek);
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, tak abyś wiedział i rozumiał treść dokumentu;
 • rozbudowane oświadczenia stron wskazująca m.in. na zdolność do zawarcia prawnie wiążącej Umowy;
 • określenie przedmiotu Umowy w postaci katalogu świadczeń składających się na stworzenie sklepu internetowego;
 • szczegółowe terminy wykonania umowy, które to ustalone zostaną między stronami drogą mailową (możliwość modyfikacji sposobu ustalenia);
 • klauzulę dotycząca siły wyższej i przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności z jej tytułu;
 • nieobowiązkowe postanowienie określające działalność Partnera oraz powód zawarcia współpracy pomiędzy Stronami;
 • klauzulę zawiadomień określającą sposób wymiany informacji, ustaleń, stanowisk i inne;
 • rozbudowane postanowienia dotyczące sposobu przeniesienia praw autorskich, z wyszczególnieniem katalogu pół eksploatacji oraz regulujące kwestię powstania nowego, dotychczas nieznanego pola eksploatacji;
 • precyzyjne wskazanie wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy oraz warunków jego zapłaty (wzór zawiera alternatywne rozwiązanie, zgodnie z którym Partner otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe proporcjonalne do ilości poświęconego czasu na stworzenie strony internetowej);
 • postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji wraz ze zgodą na nabycie prawa do wykonywania praw zależnych;
 • rozbudowaną klauzulę poufności, która pozwala chronić wrażliwe informacje jak np. tajemnica przedsiębiorstwa;
 • kary umowne proporcjonalne do wynagrodzenia w przypadku naruszenia postanowień umowy oraz opóźnienia w wykonaniu prac określonych umową;
 • wskazanie obowiązków Stron, warunków wypowiedzenia i rozwiązania umowy;
 • klauzulę poufności oraz doręczeń oraz postanowienia końcowe właściwe dla tego typu umów.

Co to jest umowa współpracy na założenie sklepu online i na czym polega?

Załączony dokument to umowa współpracy, która została przygotowana jako przykład umowy współpracy na założenie sklepu internetowego. Może jednak posłużyć do właściwie każdego rodzaju współpracy.

Prezentowana Umowa współpracy na założenie sklepu internetowego jest to umowa, będąca jednym ze sposobów nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Umowa współpracy na założenie sklepu online dla kogo?

Umowa będzie pomocna dla każdego kto chce nawiązać współpracę z osobą świadczącą usługi programistyczne, mające na celu stworzenie sklepu online (stworzenie strony internetowej) przygotowanie odpowiedniego oprogramowania, skryptu, aplikacji i innych istotnych elementów. W celu uregulowania warunków i zasad współpracy konieczne będzie zawarcie umowy współpracy pomiędzy zamawiającym i partnerem, a więc osobą, która zobowiązana będzie stworzyć ww. stronę.

Niniejszy wzór dzięki precyzyjnemu określeniu przedmiotu umowy w postaci katalogu działań i świadczeń chroni interes zamawiającego, który ma pewność, że wszystkie wskazane prace zostaną wykonane w odpowiednim terminie. Jeżeli przedsiębiorcy zależy na nawiązaniu trwałej współpracy, to powinien zawrzeć niniejszą umowę, dzięki której nie będzie konieczności zatrudniać informatyka / programistę na podstawie umowy o pracę, lub każdorazowo zawierać nowej umowy zlecenia / o dzieło. Ma to uzasadnienie ekonomiczne, pozwala na oszczędność czasu i sztywne uregulowanie zasad współpracy.

Co powinna zawierać umowa współpracy na założenie sklepu online?

Umowa współpracy powinna zawierać kilka istotnych elementów. Najważniejszym elementem jest oznaczenie stron zawierających umowę współpracy, a więc określenie czy stroną jest spółka, czy też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Ponadto w umowie należy wskazać jej przedmiot, który powinien być maksymalnie precyzyjny, pozwoli to uniknąć nieporozumień w czasie wykonywania umowy. Umowa zawiera również praktyczne postanowienia m.in. dotyczące ryczałtowego, miesięcznego wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości dni pracy (z możliwością modyfikacji na wskazanie konkretnej miesięcznej kwoty), sposobu i terminu płatności. Ma to praktyczne zastosowanie, gdyż wynagrodzenie Partnera będzie proporcjonalne do ilości „przepracowanych” dni.

W treści nie może zabraknąć daty zawarcia umowy, okresu jej trwania, a także regulacji dotyczących okresów wypowiedzenia. Istotnym elementem, który reguluje niniejszy wzór, jest kwestia odpowiedzialności stron, za niewykonanie przedmiotu umowy oraz związane z nią konsekwencje w postaci kar umownych. Dzięki zastosowaniu klauzuli informacji poufnych zamawiający ma pewność, że wszystkie informacje, materiały i dokumenty nie zostaną ujawnione przez partnera do innych celów niż do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma pewność, że informacje poufne nie zostaną przekazane np. podmiotom konkurencyjnym. Umowa zawiera postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji, a więc sposobu, w jaki np. oprogramowanie czy aplikacja stworzona w celu zastosowania na stronie internetowej (utwór w rozumieniu prawa autorskiego) może być wykorzystana.

Kiedy umowa współpracy na założenie sklepu online wchodzi w życie?

Zasadą jest, że umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania, jednak warto wskazać ten fakt w jej treści (prezentowany dokument zawiera odpowiednią informację). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony w treści umowy wskazały konkretną datę jej wejścia w życie, albo informację, że umowa wchodzi w życie z upływem np. 14 dni od daty jej podpisania.

Zalety umowy współpracy na założenie sklepu online

Umowa współpracy niesie za sobą liczne korzyści zarówno dla zamawiającego, jak i dla partnera. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć przejrzystość i klarowność uzgodnionych warunków współpracy, które pozwolą uniknąć ewentualnych sporów i nieporozumień w czasie trwania współpracy. Oszczędność czasu i środków zamawiającego poprzez brak konieczności zawierania kolejnych umów zlecenia / o dzieło z partnerem, osobnej ona stworzenie aplikacji, osobnej na stworzenie oprawy wizualnej itd. Stała współpraca gospodarcza na wypracowanych warunkach zapewniających stabilność i bezpieczeństwo dla obu stron.

Jak napisać umowę współpracy na założenie sklepu online?

Jest to proste, wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru, który zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy współpracy na stworzenie sklepu online, a także nieobowiązkowe, praktyczne rozwiązania, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy stronami i zabezpieczą ich interes. Mowa tu m.in. o karach umownych za nieterminową realizację określonych świadczeń, odpowiedzialności za wadliwe wykonanie prac, czy też obowiązek zachowania poufności, mający na celu ochronę m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że umowa współpracy powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.

Jak rozwiązać umowę współpracy na założenie sklepu online?

Rozwiązanie umowy współpracy jest bardzo proste. W celu wypowiedzenia umowy współpracy wystarczy złożyć partnerowi wypowiedzenie umowy, którego wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem znaleźć można tutaj. Umowa współpracy może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość wskazana jest w treści umowy (strony mogą same zadecydować o długości okresu wypowiedzenia). Warto dodać, że niniejszy wzór zawiera katalog zdarzeń, w przypadku których możliwe jest rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym np. naruszenie praw osób trzecich.

Umowa o świadczenie usług a umowa współpracy

Obie te umowy należą do kategorii umów nienazwanych, a więc umów, które nie zostały uregulowane w żadnych aktach prawnych. Ich treść Strony same regulują i ustalają na drodze wzajemnego porozumienia. Należy pamiętać, aby treść umowy nie była sprzeczna z prawem, a więc jej zapisy nie naruszały przepisów prawa. Umowy te regulować mogą tę samą problematykę, a więc współpracę pomiędzy przedsiębiorcami polegającą na świadczeniu określonych usług. Różnica wynika wyłącznie z nazewnictwa.

Umowa współpracy na założenie sklepu online a prawa autorskie

Nawiązując umowę współpracy na założenie sklepu online z programistą / informatykiem, należy pamiętać, że efekt jego pracy jest jego własnością. Niezbędne jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałego utworu. Niniejszy wzór zawiera klauzulę dotyczącą przeniesienia praw autorskich do utworu powstałego w trakcie wykonywania umowy, dzięki czemu zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu. Klauzula ta także reguluje prawo do wykonywania wszelkich praw do utworów zależnych, a także reguluje kwestię wykonywania praw osobistych. Została więc napisana bardzo szeroko.

Umowa współpracy na założenie sklepu online a umowa o pracę

Istnieje szereg różnic pomiędzy Umową współpracy a umową o pracę. Najważniejsze elementy stosunku pracy (umowy o pracę) wskazane ustawowo to: stosunek kierownictwa, podporządkowanie, określony rodzaj pracy, osobiste jej wykonywanie, wyznaczone miejsce i czas pracy, wynagrodzenia płatne w regularnych odstępach czasu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o współpracy (na przykładzie obsługi sklepu internetowego)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa o współpracy (na przykładzie obsługi sklepu internetowego)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o współpracy (na przykładzie obsługi sklepu internetowego)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *