Umowa o zachowaniu poufności NDA

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

49,99 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Powyżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa NDA” (non-disclosure agreement) czyli inaczej umowy o zachowaniu poufności. Dokument zawiera:
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu,
 • precyzyjne określenie stron umowy,
 • wskazanie czasu trwania zobowiązania do zachowania poufności,
 • dokładne określenie wszystkich informacji, które zostaną objęte klauzulą poufności,
 • doprecyzowanie zobowiązań obu stron wynikających z zawartej umowy NDA,
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu, a także przykładowe postanowienia, które pomogą Ci w łatwy sposób przygotować własną umowę NDA.
Czym jest umowa NDA?

Umowa NDA, czyli umowa o zachowaniu poufności, stanowi fundament ochrony informacji kluczowych dla przedsiębiorstwa podczas procesów negocjacyjnych. Jej głównym celem jest nie tylko zabezpieczenie danych przedsiębiorstwa przed nieautoryzowanym ujawnieniem, ale również skuteczna ochrona interesów podmiotu, który zobowiązuje się do udostępnienia różnorodnych informacji o swojej działalności.

 

W trakcie negocjacji z potencjalnymi wspólnikami, inwestorami czy kontrahentami, przedsiębiorstwo może być zmuszone do ujawnienia nie tylko danych gospodarczych czy handlowych, ale także kluczowych aspektów dotyczących struktury kapitałowej, ładu korporacyjnego czy praw i zobowiązań wspólników. Informacjami objętymi zobowiązaniem do zachowania poufności mogą być również informacje dotyczące zatrudnienia pracowników, stosowane rozwiązania technologiczne, know-how, dane zgromadzone w bazach danych, różnego rodzaju analizy, kalkulacje, strategie, plany rozwoju danego przedsiębiorstwa, a także informacje o klientach, innych kontrahentach i współpracownikach oraz zasady współpracy z tymi podmiotami.

 

Różnorodność informacji objętych klauzulą poufności dowodzi, że umowa NDA stanowi wszechstronne narzędzie ochrony. Odpowiednio skonstruowana, umożliwia dostosowanie postanowień do konkretnych potrzeb biznesu i charakterystyki prowadzonych negocjacji. Jednocześnie umożliwia określenie zakresu ochrony, jaki ma zostać udzielony przekazanym informacjom oraz precyzyjne sformułowanie warunków ewentualnego naruszenia umowy, co umożliwia skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W ten sposób, umowa NDA staje się nie tylko instrumentem prawnym, ale i strategicznym narzędziem biznesowym, zapewniającym spokojny przebieg negocjacji i chroniącym przedsiębiorstwo przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z ujawnienia wrażliwych informacji.

Specyfikacje umowy

Dla kogo przeznaczona jest umowa NDA?

Umowa NDA jest wszechstronnym narzędziem ochrony informacji, dostosowanym do potrzeb zarówno początkujących przedsiębiorców, jak i dużych korporacji, którzy angażują się w rozmowy i negocjacje z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak inwestorzy czy kontrahenci, a także te o charakterze handlowym. Stanowi, niezależnie od skali działalności, nieodzowny element strategiczny, mający na celu zabezpieczenie przed ujawnieniem kluczowych danych.

 

Wszelkiej wielkości przedsiębiorstwa, od mikrofirm po korporacje, angażują się w rozmowy, w trakcie których konieczne staje się ujawnienie poufnych informacji.

Umowa NDA staje się zatem niezastąpionym instrumentem, który powinien być podpisywany przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji, gdzie istnieje ryzyko ujawnienia istotnych aspektów działalności.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że samo prowadzenie negocjacji nie gwarantuje podpisania ostatecznej umowy inwestycyjnej czy realizacji transakcji handlowej. Etap negocjacyjny to jedynie początek, a proces uzgadniania warunków może być skomplikowany i czasochłonny. Dlatego właśnie umowa NDA pełni rolę prewencyjną, chroniąc przedsiębiorstwo przed możliwymi konsekwencjami braku realizacji planowanej inwestycji lub transakcji. W przypadku, gdy istotne informacje o firmie zostały już ujawnione, umowa NDA stanowi istotne narzędzie ochronne, zabezpieczając poufność tych danych nawet w przypadku niepowodzenia negocjacji.

 

Umowa NDA jest zatem niezbędna dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od stopnia zaawansowania jego działalności, chroniąc wrażliwe informacje i umożliwiając pewne i bezpieczne prowadzenie negocjacji biznesowych.

Co zawiera umowa NDA?

Aby podpisana umowa o zachowaniu poufności była w pełni skuteczna i maksymalnie ochroniła interes Twojej firmy, muszą się w niej znaleźć istotne elementy. Zaliczają się do nich:

 1. Precyzyjne wskazanie stron umowy,
 2. Czas trwania zobowiązania do zachowania poufności. Najbezpieczniej, jeśli nie będzie się on ograniczał jedynie do czasu trwania Waszej inwestycji lub czasu obowiązywania umowy. Zdecydowanie powinien on wykraczać poza te ramy. Najlepszą radą jest dokonanie oceny jak długo Twoje dane mogą mieć wartość gospodarczą, a następnie przyjęcie takiego terminu.
 3. Dokładne określenie wszystkich informacji, które zostaną objęte klauzulą poufności. Ułatwi to ewentualne dochodzenie odszkodowania od inwestora czy kontrahenta, jeśli naruszy on jakikolwiek z obowiązków.
 4. Wskazanie celu przekazania inwestorowi informacji poufnych, którym może być na przykład przeprowadzenie badania due diligence i wyceny spółki oraz negocjacji z założycielami.
 5. Dokładne określenie zobowiązań obu stron w ramach klauzuli poufności,
 6. Określenie kary umownej, stanowiącej zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz strony poszkodowanej, która może w istotny sposób ułatwić Ci dochodzenie roszczeń od inwestora/kontrahenta z tytułu naruszenia postanowień NDA.

Prawidłowo skonstruowana umowa NDA, uwzględniająca powyższe elementy, stanowi solidną podstawę ochrony poufności informacji. Jej zastosowanie gwarantuje nie tylko bezpieczne prowadzenie negocjacji, ale również skuteczną obronę w przypadku naruszenia postanowień umowy. W świecie biznesu, gdzie informacje są kluczowe, umowa NDA staje się niezastąpionym instrumentem ochronnym dla każdej firmy.

Tagi: NDA, umowa o zachowaniu poufności, poufność, bezpieczeństwo informacji, klauzula poufności, ochrona danych

Pobierz z instrukcją

49,99 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów