Umowa potrącenia – konwersja pożyczki na udziały

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

199 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa potrącenia (w przykładzie potrącenie wierzytelności Wspólnika z tytułu udzielonej pożyczki oraz wierzytelności Spółki wynikającej z obowiązku pokrycia udziałów w Spółce przez Wspólnika)”. Dokument został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie spółek i umów i zawiera:
  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, abyś lepiej zrozumiał treść dokumentu;
  • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretację Umowy m.in. definicję Wierzytelności Spółki, Wkładu Pożyczkodawcy;
  • przykładowy sposób wypełnienia, abyś w łatwy sposób przygotował własny dokument;
  • wskazanie okoliczności będących podstawą potrącenia wierzytelności (kompensacji), a więc zawarcie Umowy Pożyczki oraz Uchwałę NZW, zgodnie z którą, Wspólnik (będący jednocześnie Pożyczkodawcą) zobowiązuje się wnieść wkład pieniężny na pokrycie Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki;
  • określenie przedmiotu Umowy, a więc precyzyjne określenie wierzytelności, które Strony wzajemnie potrącają (kompensują);
  • oświadczenie o wzajemnym umorzeniu wierzytelności w całości oraz braku roszczeń w przypadku równych wierzytelności;
Specyfikacje umowy

Czym jest umowa potrącenia?

Jest to dokument będący porozumieniem dwóch osób, będących względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Na mocy umowy potrącenia każda z tych osób potrąca (kompensuje) swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony. Inny słowy, umowa potrącenia jest to sposób na wzajemne rozliczenia bezgotówkowe. Warunkiem skutecznie dokonanego potrącenia ustawowego, jest wymóg, aby przedmiotem wierzytelności były pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone co do gatunku (np. piasek budowlany).

Co więcej, obie wierzytelności muszą być wymagane i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. W przypadku potrącenia (kompensacji) umownej nie ma takiego ograniczenia, można potrącić wierzytelność pieniężną i taką, która zobowiązuje do np. wykonania jakiejś usługi.

Ten konkretny wzór, został sporządzony z myślą o procedurze konwersji pożyczki na udziały. Innymi słowy, sytuacji w której wspólnik udzielił spółce pożyczki, lecz nie jest zainteresowany jej zwrotem - lecz zamiast tego obejmuje nowe udziały w spółce. Obejmując nowe udziały, wspólnik jest zobowiązany do wkładu pieniężnego celem ich pokrycia. Wkład wspólnika pokrywany jest poprzez zawarcie niniejszej umowy potrącenia, na mocy której wierzytelność wspólnika z tytułu udzielonej pożyczki oraz wierzytelności spółki wynikającej z obowiązku pokrycia udziałów w spółce przez wspólnika ulegają kompensacji (potrąceniu).

 

Dla kogo przeznaczona jest umowa potrącenia?

Umowa potrącenia jest przeznaczona dla osób będących dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Zdarzyć się może, że pracownik jest dłużnikiem swojego pracodawcy np. w związku z udzieloną przez niego pożyczką, a pracodawca jest dłużnikiem swojego pracownika w związku z obowiązkiem wypłacenia mu wynagrodzenia, ważne jest, aby termin świadczenia wierzytelności minął, a więc wierzytelności były wymagane, a także potrącenie może mieć miejsce do połowy wynagrodzenia. W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyżej wskazane osoby dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności. Należy pamiętać, że na skutek potrącenia wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej. W przypadku równych roszczeń następuje umorzenie wierzytelności w całości.

Konwersja pożyczki na udziały w kapitale zakładowym zdarzyć się może, że wspólnik po dokonaniu dofinansowania spółki, nie jest zainteresowany zwrotem pożyczki i należnych odsetek, lecz chce swoją wierzytelność względem spółki zamienić na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym celu niezbędne jest zawarcie umowy kompensacyjnej, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz oświadczenie wspólnika w formie aktu notarialnego o nabyciu nowych udziałów. Komplet wskazanych dokumentów znajdziesz tutaj.

 

Jakie wierzytelności nie podlegają potrąceniu?

Kompensacja nie może obejmować wierzytelności:

  • przeterminowanych, jeżeli potrącenie nie było możliwe przed ich przeterminowaniem,
  • zajętych, jeżeli dłużnik stał się wierzycielem swojego wierzyciela już po dokonaniu zajęcia
  • wynikające z czynów niedozwolonych,
  • o dostarczenie środków utrzymania.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa najmu okazjonalnego, umowa najmu okazjonalnego bez notariusza, umowa najmu okazjonalnego do pobrania, umowa najmu okazjonalnego dokument, umowa najmu okazjonalnego koszt, umowa najmu okazjonalnego obcokrajowiec, umowa najmu okazjonalnego pdf, umowa najmu okazjonalnego pobierz, umowa najmu okazjonalnego wypowiedzenia, umowa najmu okazjonalnego wzór

Pobierz z instrukcją

199 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów