Umowa pożyczki

Pobierz z instrukcją
39,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Umowa pożyczki zawiera:

  • precyzyjne dane Stron Umowy, a więc dane Pożyczkodawcy oraz Pożyczkobiorcy (wzór dopasowany jest również dla Spółek);
  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy (m.in. siły wyższej);
  • przykładowe postanowienia pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu np. możliwość udzielenia Pożyczki w transzach;
  • precyzyjne wskazanie kwoty pożyczki, sposobu i terminu jej przekazania oraz wysokości oprocentowania;
  • określenie zasad spłaty pożyczki oraz obowiązku poniesienia jej kosztów;
  • klauzulę obowiązującego prawa, rozwiązywania sporów i zmiany umowy;
  • datę, miejscowość oraz miejsce na podpisy Stron.

Czym jest umowa pożyczki?

Jest to umowa, w której pożyczkodawca oddaje pożyczkobiorcy pieniądze lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku (w dalszej części tekstu wyjaśnię czym one są), a pożyczkobiorca zobowiązuje się do przyjęcia pieniędzy i oddania takiej samej ich ilości w określonym w umowie terminie. Istotą umowy pożyczki jest to, że pożyczkobiorca staje się właścicielem pożyczanych pieniędzy (rzeczy oznaczonych co do gatunku np. zboża, paliwa). Umowa pożyczki do swojej ważności nie potrzebuje wydania (przekazania) pieniędzy pożyczkobiorcy, wystarczy samo podpisanie umowy.

Umowa pożyczki dla kogo?

Umowa pożyczki przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek, które chcą udzielić pożyczki innej osobie. Przedmiotem pożyczki mogą pieniądze, co jest regułą, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby pożyczyć inne rzeczy oznaczone co do gatunku. Rzeczami oznaczonymi co do gatunku są rzeczy zastępowalne, określamy ich ilość, miarę, ciężar np. materiały budowlane, paliwo, zboże itd. Warto dodać, że pożyczkobiorca ma uprawnienie wobec pożyczkodawcy żądania naprawienia szkody, jakie wyrządził pożyczkodawca w związku z niepowiadomieniem o wadach rzeczy np. zła jakość materiału budowlanego – cementu spowodowała usterkę budowlaną – popękała betonowa wylewka w garażu.

Jeżeli chcemy pożyczyć rzeczy oznaczone co do tożsamości (a więc rzeczy „niezastępowalne”, o indywidualnym charakterze) np. samochód, telefon czy komputer właściwym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy użyczenia, której wzór z dokładnym omówieniem i instrukcją sporządzenia dostępny jest tutaj.

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Jak każda inna umowa powinna określać strony umowy, a więc osobę dającą pożyczkę (pożyczkodawcę) oraz osobę ją przyjmującą (pożyczkobiorcę), datę, miejscowość, podpisy. Ponadto bardzo ważne jest określenie przedmiotu umowy – kwoty pożyczki ze wskazaniem waluty (rzeczy ze wskazaniem ich ilości / miary / wagi oraz jakości). Istotne jest określenie warunków zwrotu pożyczki w tym postanowienie dotyczące odsetek (choć pożyczka może zostać udzielona bez odsetek), wskazanie formę zwrotu, termin oraz możliwość wcześniejszej spłaty.

Wzór zawiera nieobowiązkowe postanowienie dotyczące udzielenia kwoty pożyczki w dwóch lub większej ilości transz (części), ma to praktyczne zastosowanie, gdyż chroni interes pożyczkodawcy w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie rozliczy się z poprzedniej transzy, która przykładowo miała zostać przeznaczona na zakup gruntu pod inwestycję, a druga transza miała zostać przeznaczona na wybudowanie budynku.

Umowa pożyczki jak napisać?

Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru, który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy umowy pożyczki oraz przykładowe postanowienia pozwalające zrozumieć jej istotę. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśnią ewentualne wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę pożyczki.

Umowa pożyczki jaka forma?

W sytuacji, gdy wartość pożyczki jest wyższa niż 1.000,00 zł, umowa powinna zostać zawarta w formie dokumentowej do celów dowodowych, a więc w formie pisemnej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pożyczka udzielona w walucie obcej np. w euro lub dolarach została spełniona w złotówkach, chyba że umowa zastrzeże taką możliwość. Kurs spłaty pożyczki określa się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności zwrotu pożyczki – chyba, że strony w umowie określą inaczej.

Umowa pożyczki – jakie odsetki?

Przepisy nie wymagają, aby umowa pożyczki dla swej ważności zawierała odpowiednie oprocentowanie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby była ona nieoprocentowana. W takim wypadku należy dokładnie to wskazać w umowie. Brak oprocentowania umowy pożyczki może jednak spowodować problemy w z urzędem skarbowym. Urząd, może uznać, że pożyczkobiorca się „wzbogacił” – dostał od pożyczkobiorcy pieniądze bez konieczności „płacenia” za nie – a więc bez odsetek. Może się więc zdarzyć, że urzędy skarbowe uznają, że w takim przypadku pożyczkobiorca „zarobił” to co musiałbym normalnie zapłacić w formie odsetek. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji – urząd skarbowy może obciążyć pożyczkobiorcę podatkiem dochodowym. Jako dochód uzna wtedy niezapłacone odsetki.

Należy też pamiętać, że odsetki nie mogą być nieograniczone. Przepisy prawa ustalają maksymalną wartość odsetek, od marca 2020 roku wynoszą one 9%.

Umowa pożyczki – jaki jest termin?

Zasadą jest, że termin zwrotu pożyczki jest określony w umowie, może to być wskazanie konkretnej daty np. 15 kwietnia 2020 roku albo postanowienie, że pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę pożyczki po upływie np. 1 roku od dnia zawarcia umowy. Warto dodać, że nie ma obowiązku określania w umowie terminu zwrotu pożyczki. W sytuacji, gdy termin zwrotu pożyczki nie został oznaczony w umowie, dłużnik zobowiązany jest ją zwrócić w terminie 6 tygodni od momentu wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę.

Umowa pożyczki bez podpisu

Zasadniczo taka umowa jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. Jednak należy wskazać, że istnieje możliwość jej uzdrowienia (konwalidacji), przez co stanie się ona prawnie wiążąca. Jeżeli umowa pożyczki nie zostanie podpisana, lecz pożyczkodawca przekaże pieniądze pożyczkobiorcy, to możliwe jest jej uzdrowienie poprzez np. przesłuchanie świadków, analizę nagrania, na którym doszło do przekazania pieniędzy. Należy wystrzegać się takich sytuacji celem oszczędności czasu i środków.

Umowa pożyczki z pracownikiem

Wszystkie zasady dotyczące umowy pożyczki znajdą zastosowanie również do umowy pożyczki zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca może udzielić pracownikowi pożyczki ze środków obrotowych spółki lub ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Często się zdarza, że spłata pożyczki odbywa się poprzez potrącanie przez pracodawcę poszczególnych jej rat z wynagrodzenia za pracę pracownika i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca musi jednak uzyskać w tym przedmiocie pisemną zgodę pracownika.

Przy dokonywaniu potrąceń rat pożyczki z wynagrodzenia pracownika pracodawca jest zobowiązany respektować tzw. kwotę wolną od potrąceń. W analizowanym przypadku kwotą wolną od potrąceń będzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Pożyczkobiorca, o ile jest konsumentem, ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni. W takim wypadku należy zwrócić całą kwotę pożyczki powiększoną o odsetki za dni, kiedy się ją posiadało. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną. Każda firma pożyczkowa zobowiązana jest do tego, aby wzór takiego odstąpienia umieścić na swojej stronie internetowej. Wzór należy pobrać, wypełnić i dostarczyć np. drogą pocztową.

UWAGA! Pamiętaj, aby dokument ten wysłać przesyłką rejestrowaną, pod żadnym pozorem nie wysyłaj listem ekonomicznym. List ekonomiczny nie jest rejestrowany, ma to istotne znaczenie. Nawet jeżeli list ten zostanie dostarczony do pożyczkodawcy, może on wyrzucić go do kosza bez otwierania koperty. List ekonomiczny nie jest rejestrowany, a więc nie masz możliwości udowodnić, że list ten został dostarczony do pożyczkodawcy. W związku z tym nie uda Ci się skutecznie odstąpić pod umowy pożyczki. Zapamiętaj, aby wszystkie urzędowe i ważne dokumenty wysyłać listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Kiedy przedawnia się umowa pożyczki?

Terminy przedawnienia długów zależne są od formy pożyczenia (prywatnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) oraz od ustalonej formy spłacania (w całości lub w ratach).

Pożyczki ulegają przedawnieniu po:

  • 3 latach – w przypadku pożyczek związanych z działalnością gospodarczą,
  • 10 latach – w przypadku pożyczek prywatnych.

Czas ten liczymy nie od daty zawarcia umowy o pożyczkę, a od dnia będącego ostatecznym terminem spłaty pożyczki.

Przykład:

1 kwietnia 2010 roku wzięliśmy pożyczkę 10.000 zł i mieliśmy spłacić nasz dług w ciągu 2 lat. Niestety nie udało nam się zapłacić należności w terminie – czyli do 1 kwietnia 2012 roku. W związku z tym dopiero od dnia 2 kwietnia 2012 roku liczymy lata przedawnienia, w związku z tym, jeżeli pożyczka miała związek z działalnością gospodarczą, przedawni się po 1 kwietnia 2015 roku, a jeżeli była to pożyczka prywatna, to przedawni się dopiero po 1 września 2022 roku.

Umowa pożyczki a podatek?

Podatek od ** ** pożyczki to podatek, który musisz zapłacić w związku zawartą umową cywilnoprawną, jaką jest umowa pożyczki. Wynosi on 0,5% podstawy opodatkowania, czyli mówiąc prościej, pożyczonej przez Ciebie kwoty. Obowiązek zapłaty podatku powstaje, kiedy pożyczka jest udzielana prywatnie, a zatem nie przez firmy zajmujące się na co dzień taką działalnością.

Umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o.?

Jeżeli jesteś wspólnikiem i chcesz dokapitalizować swoją spółkę z o.o. za pośrednictwem pożyczki, to warto skorzystać z dedykowanego wzoru umowy pożyczki wspólnika dla spółki z o.o., wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem dostępny jest tutaj.

Jeżeli chcemy pożyczyć (użyczyć) rzeczy oznaczone co do tożsamości (a więc rzeczy „niezastępowane”, o indywidualnym charakterze), np. samochód czy komputer właściwym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy użyczenia, której wzór dostępny jest tutaj.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa pożyczki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa pożyczki

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa pożyczki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *