Umowa spółki jawnej

Pobierz z instrukcją
59 ,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Umowa spółki jawnej zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • precyzyjne dane wspólników, którzy tworzą spółkę – mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne;
 • niezbędne oświadczenia Wspólników mające na celu zawiązanie Spółki jawnej;
 • wskazanie przedmiotu działalności spółki określonym kodami PKD (wzór zawiera przykładowe PKD z instrukcją, w jaki sposób uzupełnić właściwe kody);
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników;
 • czas trwania, siedzibę oraz firmę spółki;
 • sposób reprezentacji spółki, a także określa zasady prowadzenia spraw spółki;
 • określenie udziałów wspólników w zyskach i stratach;
 • datę i miejsce zawarcia umowy oraz miejsce na podpisy Wspólników;
 • obowiązkowe elementy umowy spółki jawnej wymienione w art. 25 kodeksu spółek handlowych:
 1. datę i miejsce zawarcia umowy;
 2. wspólników tworzący spółkę – osoby fizyczne oraz osoby prawne;
 3. przedmiot działalności gospodarczej PKD;
 4. firmę i siedzibę spółki;
 5. czas trwania spółki;
 6. określenie wniesionych wkładów.
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu.

Co to jest umowa spółki jawnej?

Spółka jawna jest prostą formą pozwalająca na wspólną działalność więcej niż jednej osoby. Jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka nie ma osobowości prawnej, lecz posiada zdolność prawną. Oznacza to, że spółka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może pozywać i być pozwana. Umowa spółki jawnej jest to zbiór zasad i regulacji działania spółki. Wspólnicy podpisują ją w chwili założenia spółki, dzięki czemu ich najważniejsze prawa i obowiązki zostają spisane.

Spółka jawna przyda się do realizacji wszelkich celów gospodarczych, przy realizacji których mamy zamiar współpracować z inną osobą. Spółka jawna pozwala na jasne określenie obowiązków i praw wspólników, przy małym stopniu skomplikowania procedur jej prowadzenia i rozliczania.

Umowa spółki jawnej jest regulowana przez przepisy prawa handlowego, jej istotą jest odpowiedzialność osobista (majątkowa) wspólników za zobowiązania spółki. Warunkiem obligatoryjnym jest zachowanie formy pisemnej umowy spółki jawnej. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność umowy.

Umowa spółki jawnej – dla kogo?

Ten rodzaj spółki przeznaczony jest głównie dla osób, które nie wykonują wolnego zawodu, a działalność nie wiąże się z dużym ryzykiem finansowym, gdyż wspólnicy tej spółki odpowiadają za wszystkie długi spółki majątkiem własnym. Spółka jawna przeznaczona jest dla stosunkowo niewielkich przedsięwzięć, większe zobowiązania mogą stanowić ryzyko dla wspólników.

Jeżeli wykonujesz wolny zawód, to najrozsądniejszym rozwiązaniem jest założenie spółki partnerskiej, dzięki której nie będziesz odpowiadać za długi Twojego partnera.Umowa partnerska to świetne rozwiązanie, gdyż następuje maksymalizacja zysków przy relatywnie niskim ryzyku.

Umowa spółki jawnej – jaka forma?

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a więc jeśli umowa nie zostanie sporządzona na piśmie, to będzie nieważna. Warto dodać, że umowa może zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, w takiej sytuacji konieczne jest wypełnienie formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Umowa taka zostaje zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznym do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami kwalifikowanymi wspólników.

W jaki sposób sporządzić umowę spółki jawnej?

Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy takiej umowy, wystarczy więc pobrać wzór i go wypełnić podążając za zrozumiałymi instrukcjami. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić umowę spółki jawnej. Należy pamiętać, że powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a więc zostać musi być wydrukowana oraz podpisana przez wszystkie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy takiej umowy, do których należy zaliczyć określenie firmy i siedziby spółki (należy pamiętać, że siedziba osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający). Innymi słowy, siedzibą jest miejscowość (miasto, wieś), w której wspólnicy prowadzą działalność, np. świadczą usługi podatkowe, prowadzą gabinet dentystyczny lub sklep.

Ponadto, umowa powinna określać wkłady wnoszone przez każdego wspólnika oraz określać ich wartość. Wniesienie wkładów do spółki jest podstawową formą aktywności wspólników spółki jawnej, służącą osiągnięciu wspólnego celu – z tej przyczyny w umowie spółki należy obligatoryjnie określić wkłady wnoszone przez wspólników i ich wartość. Nie należy zapomnieć o dokładnym określeniu przedmiotu działalności spółki. Zależny on od ustaleń poczynionych przez wspólników, przy czym w rejestrze przedsiębiorców umieszcza się nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Ostatnim obligatoryjnym elementem umowy spółki jest określenie czasu trwania spółki, jeżeli jest on oznaczony. Czas może być określony terminem lub wskazaniem pewnego okresu albo czas realizacji pewnego przedsięwzięcia np. wybudowanie hali magazynowej, zarobienie 100.000,00 zł.

Spółka jawna a firma

W języku prawniczym „nazwa spółki” to „firma spółki”. „Nazwa” jest określeniem niefachowym ale popularnie używanym i powszechnie zrozumiałym, stąd dalej odnosimy się do „nazwy” spółki. A więc nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko, albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest użycie skrótu „sp.j.”

Umowa spółki jawnej – reprezentacja

Reprezentację spółki jawnej należy rozumieć jako składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu spółki. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę, a prawo to dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Warto dodać, że umowa spółki może pozbawiać wspólnika prawa reprezentowania spółki, lecz nie można wyłączyć prawa do reprezentacji wszystkich wspólników. Zasadą w spółce jawnej jest reprezentacja jednoosobowa, a więc każdy ze wspólników może reprezentować spółkę. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie określić, że wspólnik uprawniony jest do reprezentacji spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Umowa spółki jawnej – prokura

Prokura jest to specjalny rodzaj pełnomocnictwa udzielany osobie fizycznej przez przedsiębiorcę. Prokura umożliwia dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest uprawnienie do zbycia przedsiębiorstwa i nieruchomości – do takiej czynności wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.

Prokura może zostać ustanowiona za zgodą wszystkich wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółki. Z kolei prokura może być odwołana przez każdego wspólnika mającego prawo prowadzenia spraw spółki. W praktyce oznacza to, że sprawy spółki jawnej mogą prowadzić:

 • wspólnicy łącznie,
 • niektórzy wspólnicy,
 • jeden wspólnik,
 • osoby trzecie z udziałem wspólnika (pełnomocnicy).

Umowa spółki jawnej – zgłoszenie do KRS

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Celem zgłoszenia spółki jawnej od sądu rejestrowego należy określić:

 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;
 • nazwiska i imiona osób, które sa uprawnione do reprezentacji spółki.

Umowa spółki jawnej- kto zgłasza?

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Wszelkie zmiany spółki powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.

Jak wystąpić ze spółki jawnej?

Wspólnik może z własnej woli wystąpić ze spółki. Może on wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego, jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony. Wypowiedzenia należy dokonać w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Wspólnik może także wystąpić ze spółki poprzez zbycie praw i obowiązków, jeżeli umowa tak stanowi i za zgodą wszystkich wspólników wyrażoną na piśmie.

Umowa spółki jawnej – jak ją rozwiązać?

Na samym wstępie należy podkreślić, że rozwiązanie spółki różni się od wystąpienia ze spółki, gdyż rozwiązanie powoduje skutek wobec wszystkich wspólników. Rozwiązanie spółki jawnej następuje na skutek wystąpienia przyczyny określonej w umowie, najczęściej jest to upływ czasu w sytuacji, gdy spółka została założona na czas określony, lub zdarzenie określone w umowie. W praktyce oznacza to realizację celu, dla którego spółka została założona np. ukończenie realizacji inwestycji w postaci wybudowania nowego magazynu.

Innymi ze sposobów rozwiązania spółki jest jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie upadłości oraz prawomocne orzeczenie sadu.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa spółki jawnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa spółki jawnej

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa spółki jawnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *