Umowa współpracy na usługi programistyczne

regulamin-pracy-zdalnej-mockup3big

Pobierz z instrukcją

279 zł

W paczce znajdziesz:
 Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładną instrukcję jak uzupełnić dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów
Umowa współpracy na usługi programistyczne zawiera:
 • precyzyjne Dane Zamawiającego oraz Wykonawcy (treść dopasowana jest również dla Spółek);
 • dokładne określenie przedmiotu Umowy w postaci usług programistycznych ze wskazaniem świadczeń wchodzących w ich skład (wzór zawiera przykładowe świadczenia);
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, tak abyś wiedział i rozumiał treść dokumentu;
 • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy (m.in. informacji poufnych);
 • przykładowe postanowienia pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu;
 • rozbudowane postanowienia dotyczące warunków realizacji Umowy, w tym sposób i terminy wykonania poszczególnych prac, sposób odbioru prac, regulacje dotyczące miejsca pracy Wykonawcy i inne;
 • nieobowiązkowe postanowienia umożliwiające udostępnienie Wykonawcy niezbędnego sprzętu komputerowego (np. komputera, oprogramowania) za opłatą lub nieodpłatnie;
 • oświadczenia Stron właściwe dla tego rodzaju umów, stanowiące wzajemne zabezpieczenie,
 • rozbudowane postanowienia dotyczące sposobu przeniesienia praw autorskich, z wyszczególnieniem katalogu pół eksploatacji oraz regulujące kwestię powstania nowego, dotychczas nieznanego pola eksploatacji;
 • regulację dotyczącą ryczałtowego, miesięcznego wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości dni pracy (z możliwością modyfikacji na wskazanie konkretnej miesięcznej kwoty), sposobu i terminu płatności;
 • odpowiedzialność Stron oraz postanowienia dotyczące kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy mające na celu chronić interes Zamawiającego;
 • rozbudowaną klauzulę poufności oraz zakazu konkurencji, które pozwolą chronić wrażliwe informacje jak np. tajemnica przedsiębiorstwa;
 • okres obowiązywania Umowy oraz warunki rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia np. naruszenie praw osoby trzeciej w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, w wypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;
 • Ponadto dokument zawiera załącznik w postaci protokołu odbioru prac mającym na celu monitorowanie czasu pracy i rozliczenie z wykonanych prac.
Czym jest umowa współpracy na usługi programistyczne i na czym polega?

Umowa współpracy jest to umowa nienazwana, będąca jednym ze sposobów nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Prezentowany wzór umowy dotyczy zawarcia współpracy pomiędzy firmą a programistą. Przyda się więc podmiotom chcących nawiązać współpracę z osobą świadczącą usługi programistyczne, mające na celu np. stworzenie oprogramowania, skryptu, aplikacji itp.

Dzięki zawarciu umowy, precyzyjnie zostają uregulowane warunki i zasady współpracy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Dodatkowo, niniejszy wzór, dzięki precyzyjnemu określeniu przedmiotu umowy w postaci katalogu działań i świadczeń chroni interes zamawiającego, który ma pewność, że wszystkie wskazane prace zostaną wykonane w odpowiednim terminie i w odpowiedni sposób.

Umowa współpracy z programistą pozwala więc nawiązać trwał współpracę z taką osobą, zamiast np. zatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę.

Specyfikacje umowy

Co powinna zawierać umowa współpracy na usługi programistyczne?

 

Najważniejszym elementem jest oznaczenie stron zawierających umowę współpracy, a więc określenie czy stroną jest spółka, czy też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Ponadto w umowie należy wskazać jej przedmiot, który powinien być maksymalnie precyzyjny, pozwoli to uniknąć nieporozumień w trakcie wykonywania umowy. Umowa zawiera również praktyczne postanowienia m.in. dotyczące ryczałtowego, miesięcznego wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości dni pracy (z możliwością modyfikacji na wskazanie konkretnej miesięcznej kwoty), sposobu i terminu płatności. Ma to praktyczne zastosowanie, gdyż wynagrodzenie wykonawcy będzie proporcjonalne do ilości „przepracowanych" dni.

 

W treści nie może zabraknąć daty zawarcia umowy, okresu jej trwania, a także regulacji dotyczących okresów wypowiedzenia. Istotnym elementem, który reguluje niniejszy wzór, jest kwestia odpowiedzialności stron, za niewykonanie przedmiotu umowy oraz związane z nią konsekwencje w postaci kar umownych. Poza tym umowa zawiera liczne praktyczne (lecz nieobowiązkowe) rozwiązania, przykładowo zawiera protokół odbioru prac, dzięki któremu zamawiający na bieżąco ma kontrolę nad wykonanymi pracami oraz ilością czasu, jaki wykonawca na nie poświęcił. Dzięki temu strony mogą wyliczyć wynagrodzenie proporcjonalnie do nakładu pracy wykonawcy, co zostało również uwzględnione w niniejszym wzorze.

 

Dzięki zastosowaniu klauzuli informacji poufnych zamawiający ma pewność, że wszystkie informacje, materiały i dokumenty nie zostaną ujawnione przez wykonawcę do innych celów niż do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma pewność, że informacje poufne nie zostaną przekazane np. podmiotom konkurencyjnym. Umowa zawiera postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji, a więc sposobu, w jaki oraz na jakiej płaszczyźnie np. oprogramowanie czy aplikacja (utwór w rozumieniu prawa autorskiego) może być wykorzystywany.

 

Kiedy umowa współpracy na usługi programistyczne wchodzi w życie?

 

Zasadą jest, że umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania, jednak warto wskazać ten fakt w jej treści (prezentowany dokument zawiera odpowiednią informację). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony w treści umowy wskazały konkretną datę jej wejścia w życie, albo informację, że umowa wchodzi w życie z upływem np. 14 dni od daty jej podpisania.

 

Jakie są zalety umowy współpracy na usługi programistyczne?

 

Umowa współpracy niesie za sobą liczne korzyści zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć przejrzystość i klarowność uzgodnionych warunków współpracy, które pozwolą uniknąć ewentualnych sporów i nieporozumień w czasie trwania współpracy. Oszczędność czasu i środków zamawiającego poprzez brak konieczności zawierania kolejnych umów zlecenia / o dzieło z wykonawcą. Stała współpraca gospodarcza na wypracowanych warunkach zapewniających stabilność i bezpieczeństwo dla obu Stron. Klarowne zasady wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości poświęconego czasu oraz zasady rozliczeń za ewentualne wydatki poniesione przez wykonawcę (np. zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia etc.)

 

Jak napisać umowę współpracy na usługi programistyczne?

 

Jest to proste, wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru, który zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy współpracy na usługi programistyczne, a także nieobowiązkowe, praktyczne rozwiązania, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy stronami i zabezpieczą ich interes. Mowa tu m.in. o karach umownych za naruszenie zakazu konkurencji, odpowiedzialności za wadliwe wykonanie prac zleconych, czy też obowiązek zachowania poufności, mający na celu ochronę m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że umowa współpracy powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie Strony.

 

Jak rozwiązań umowę współpracy na usługi programistyczne?

 

Rozwiązanie umowy współpracy jest bardzo proste. W celu wypowiedzenia umowy współpracy wystarczy złożyć wykonawcy wypowiedzenie umowy, którego wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem znaleźć można tutaj. Umowa współpracy może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość wskazana jest w treści umowy (strony mogą same zadecydować o długości okresu wypowiedzenia). Warto dodać, że niniejszy wzór zawiera katalog zdarzeń, w przypadku których możliwe jest rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym np. naruszenie praw osób trzecich czy też naruszenie zakazu konkurencji.

 

Umowa współpracy na usługi programistyczne, a prawa autorskie.

 

Nawiązując umowę współpracy na usługi programistyczne z programistą / informatykiem, należy pamiętać, że efekt jego pracy jest jego własnością. Niezbędne jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałego utworu. Niniejszy wzór zawiera rozbudowaną klauzulę dotyczącą przeniesienia praw autorskich do utworu powstałego w trakcie wykonywania umowy, dzięki czemu zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu.

 

Umowa współpracy, a umowa o pracę

 

Istnieje szereg różnic pomiędzy umową współpracy a umową o pracę. Najważniejsze elementy stosunku pracy (umowy o pracę) wskazane ustawowo to: stosunek kierownictwa, podporządkowanie, określony rodzaj pracy, osobiste jej wykonywanie, wyznaczone miejsce i czas pracy, wynagrodzenia płatne w regularnych odstępach czasu. Aby umowa o współpracę na usługi programistyczne była skuteczna, miejsce świadczenia usług nie powinno być ograniczone do siedziby zamawiającego. Niniejszy wzór wskazuje, że miejscem świadczonych usług przez wykonawcę jest jego własne biuro, z możliwością wykonywania prac zleconych w siedzibie zamawiającego – jeżeli nastąpi taka konieczność.

Tagi: umowa psa, umowa prostej spółki akcyjnej, jak napisać umowę prostej spółki akcyjnej, wzór umowy psa, wzór umowy prostej spółki akcyjnej, co to jest umowa psa

Pobierz z instrukcją

279 zł

W paczce znajdziesz następujące dokumenty:
Wzór dokumentu w formacie WORD
 
Dokładną instrukcje jak uzupełnić dokument
 
Wyjaśnienie prawniczych terminów