Umowa zlecenie

Pobierz z instrukcją
14,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Umowa zlecenie zawiera:

 • precyzyjne dane Stron Umowy, a więc dane Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy (treść dopasowana jest również dla Spółki);
 • przedmiot Umowy ze składającymi się na niego poszczególnymi świadczeniami;
 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wytłumaczenia treści dokumentu;
 • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalające na zrozumiałą i bezsporną interpretację Umowy (m.in. informacji poufnych i siły wyższej);
 • szczegółowe terminy wykonania Umowy, które mają zostać ustalone między Stronami drogą mailową (możliwość modyfikacji sposobu ustalenia);
 • klauzulę dotycząca siły wyższej i przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności z jej tytułu, np. w przypadku pożarów i powodzi uniemożliwiających wykonanie Umowy;
 • postanowienia dotyczące sposobu zawiadomień celem wymiany informacji;
 • precyzyjne wskazanie wynagrodzenia przysługującego Zleceniodawcy za realizację przedmiotu Umowy;
 • przykładowe postanowienia pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu;
 • rozbudowane postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich wraz z katalogiem pól eksploatacji oraz zgodą na tworzenie utworów zależnych;
 • kary umowne proporcjonalne do wynagrodzenia w przypadku naruszenia postanowień Umowy, mające na celu chronić interes Stron;
 • wskazanie obowiązków Stron, warunków wypowiedzenia i rozwiązania Umowy;
 • klauzulę poufności oraz doręczeń, mających na celu ochronę wrażliwych informacji, jak np. tajemnica przedsiębiorstwa;
 • postanowienie o niezwłocznym wypowiedzeniu Umowy w wypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;
 • postanowienie zobowiązujące Zleceniobiorcę do pracy w ubraniach firmowych (możliwość modyfikacji);
 • wskazanie niezwłocznego wypowiedzenia Umowy w wypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy.

Czym jest umowa zlecenie?
Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych (a więc regulowana jest przez Kodeks cywilny, nie przez Kodeks pracy). Jej przedmiotem najczęściej jest świadczenie konkretnej usługi. Umowa zlecenia charakteryzuje się dużą swobodą i samodzielnością dla zleceniobiorcy w czasie wykonywanego zlecenia/usługi. Jest to umowa starannego działania, ocenie nie podlega więc efekt pracy, jak to ma miejsce w przypadku umowy o dzieło, a liczy się samo staranie w wykonywaniu umowy.
Zalety umowy zlecenia
Jest korzystna dla przedsiębiorcy z kilku przyczyn:

 1. na podstawie umowy zlecenia nie przysługują urlopy i wszystkie uprawnienia pracownicze wynikające z Kodeksu pracy;
 2. brak okresów wypowiedzenia (co może stanowić też wadę);
 3. przy zatrudnieniu osób mających status ucznia lub studenta (do 26 roku życia) nie są odprowadzane składki ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe;
 4. wysokie koszty uzyskania przychodu (20%), które pomniejszają dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym – oszczędność dla przedsiębiorcy;
 5. zleceniobiorca w przypadku wyrządzenia szkody odpowiada za szkodę całym swoim majątkiem (w przypadku umowy o pracę odpowiedzialność pracownika wynosi maksymalnie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia).

Umowa zlecenie dla kogo?
Umowa zlecenie ze względu na specyfikę przeznaczona jest przede wszystkim dla osób wykonujących pracę związaną z usługami ochroniarskimi, sprzątaniem, opieką nad dzieckiem lub osobą starszą, usługami prawnymi, księgowymi czy też IT. Należy zauważyć, że w umowie nie określa się wymiaru pracy oraz podporządkowania zleceniodawcy. Ponadto miejsce wykonywania zlecenia nie jest wskazane. Pamiętać trzeba, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która obecnie wynosi 17,00 zł brutto.
Umowa zlecenia będzie korzystna przede wszystkim dla uczniów/studentów, gdyż daje im możliwość wyższych zarobków przy niższych kosztach pracodawcy. W związku ze zwolnieniem z PIT dla osób młodych (do momentu ukończenia 26 roku życia) stawka brutto jest jednocześnie stawką netto („na rękę”). Oznacza to, że podatek dochodowy nie jest odprowadzany przez zleceniodawcę do urzędu skarbowego, a wypłacany zleceniobiorcy, dla którego stanowi dodatkowe wynagrodzenie.
W jaki sposób sporządzić umowę zlecenie?
Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy zlecenia, a także nieobowiązkowe, praktyczne postanowienia, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy stronami i zabezpieczą ich interes. Mowa tu m.in. o karach umownych za naruszenie zakazu konkurencji czy zwolnieniu z odpowiedzialności na skutek działania siły wyższej, a więc zdarzeń losowych, na które człowiek nie ma wpływu, jak np. pożar czy też powódź. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwalają w łatwy sposób sporządzić umowę zlecenie. Należy pamiętać, że umowa zlecenie powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Powinna zostać wydrukowana oraz podpisana przez obie strony. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie umowy mailem.
Co powinna zawierać umowa zlecenie?
Niniejszy wzór zawiera wszystkie obowiązkowe elementy umowy zlecenia, w tym m.in. precyzyjne oznaczenie stron, opis świadczeń wchodzących w skład zlecenia (powinien być on maksymalnie precyzyjny, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości i nieporozumień), wskazanie terminu wypłaty oraz wysokości wynagrodzenia. Szczególną zaletą wskazanego wzoru jest m.in. odpowiednie uregulowanie przeniesienia prawa autorskiego, jeżeli w związku z wykonaniem zlecenia powstanie utwór. Przykładowo, jeżeli zlecamy pracę na rzecz programisty, to niemal na pewno efektem jego pracy będzie powstanie utworu. W takim przypadku kluczowe jest, aby prawo autorskie majątkowe zostało przeniesione na rzecz zleceniodawcy – w przeciwnym wypadku nie stanie się on właścicielem efektu pracy programisty, pomimo że za niego zapłacił. Wzór zawiera także postanowienie o zakazie ujawniania informacji poufnych, które pozwala zachować wszelkie ustalenia stron, jak i informacje przekazywane przez zleceniodawcę jako poufne.
Umowa zlecenie a umowa o pracę
Istnieje szereg różnic pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie. Najważniejszą różnicą jest cel zawarcia umowy. W przypadku umowy zlecenia celem jest wykonanie konkretnego zlecenia/usługi (w przypadku umowy o pracę jest to stałe wykonywanie określonej pracy), ponadto brak jest podporządkowania względem zleceniodawcy, nie ma wymogu co do miejsca świadczonych usług i czasu, który jest przeznaczany na wykonanie określonych świadczeń. W wyjątkowych wypadkach zlecenie może wykonać osoba trzecia. Warto dodać, że w niektórych wypadkach umowa nazwana „umową zlecenia” okazuje się tak naprawdę umową o pracę. Aby tego uniknąć, należy pamiętać, by w umowie zlecenia nie wskazywać podporządkowania zleceniobiorcy względem zleceniodawcy, a także nie wskazywać czasu pracy oraz miejsca świadczonych usług.
Umowa zlecenie a umowa o dzieło
Obie umowy są umowami cywilnoprawnymi (a więc regulowane są przez Kodeks cywilny, nie przez Kodeks pracy), jednak umowa zlecenie jest umową starannego działania. Ocenie nie podlega osiągnięty efekt, lecz działania do niego zmierzające. Zleceniobiorca ma obowiązek starannie wykonywać czynności, które zostały zawarte w umowie. Umowa o dzieło to umowa rezultatu – brany jest pod uwagę osiągnięty rezultat, a więc efekt, ukończone dzieło o określonych cechach. Ponadto różnią się obowiązkiem opłacania składek oraz tym, w jakich okolicznościach mogą zostać wypowiedziane. Umowa zlecenie może zostać zawarta na czas określony, jak i nieokreślony. Umowa o dzieło musi zawierać termin osiągnięcia rezultatu – wynika to z jej istoty.
Umowa zlecenie na jaki okres?
Umowa zlecenie może zostać zawarta zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Zasadą jest, że umowa zlecenie zawierana jest doraźnie, a więc na czas wykonywania zlecenia, czynności, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć ją na czas nieokreślony.
Umowa zlecenie a prawa autorskie
Zawierając umowę zlecenie z twórcą, np. fotografem, grafikiem, programistą, należy pamiętać, że efekt jego pracy jest jego własnością. Niezbędne jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałego utworu. Niniejszy wzór zawiera rozbudowaną klauzulę dotyczącą przeniesienia praw autorskich do utworu powstałego w trakcie wykonywania umowy, dzięki czemu zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu.
Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?
Jest to niezwykle proste. W celu wypowiedzenia umowy zlecenia wystarczy złożyć zleceniobiorcy lub zleceniodawcy wypowiedzenie umowy, którego wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem znaleźć klikając tutaj. Umowa zlecenie może zostać rozwiązana w dowolnym momencie, zarówno przez zleceniobiorcę jak i zleceniodawcę.
Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy zlecenie?
W dowolnym momencie. W umowie zlecenia nie obowiązują okresy wypowiedzenia i nie ma potrzeby uzasadniać jej wypowiedzenia.
Umowa zlecenie a ciąża
Umowa zlecenie nie daje kobiecie w ciąży żadnych praw, pozostawiając ją zależną wyłącznie od dobrej woli zleceniodawcy. Warto jednak wiedzieć, że jeśli umowa zlecenie świadczona była na zasadach obowiązujących w przypadku umowy o pracę, czyli w określonym miejscu i czasie, odpłatnie i osobiście, to kobieta może wystąpić na drogę sądową w celu określenia dotychczas wykonywanych przez nią obowiązków jako pracy etatowej.
Umowa zlecenie a urlop wypoczynkowy
Osobie świadczącej swoje usługi na podstawie umowy zlecenia nie przysługują uprawnienia pracownicze (nie jest pracownikiem), w tym nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednak istnieje możliwość zawarcia w treści umowy zlecenie informacji o prawie do płatnego urlopu wypoczynkowego.
Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?
Umowa zlecenie jest wliczana do emerytury, gdyż składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne) są obowiązkowe dla każdej osoby. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zleceniobiorca pracuje w innym miejscu albo prowadzi działalność gospodarczą, a więc opłaca składki z innych tytułów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa zlecenie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa zlecenie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa zlecenie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *