Zawarcie porozumienia z pracownikiem

Zawarcie porozumienia z pracownikiem przez pracodawcę to najlepszy sposób na zmianę wynagrodzenia pracownika, wymiaru czasu pracy czy też rozwiązania stosunku pracy. Dzięki zgodnemu podejściu przez strony do tematu zmian można rozwiązać umowę o prace bez okresu wypowiedzenia czy też zmniejszyć pracownikowi wynagrodzenie bez wypowiadania warunków pracy i płacy. Oczywiście, jeżeli wszystko odbywa się za zgodą pracownika. Należy pamiętać, że postanowienia porozumienia nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy, a więc nie można w porozumieniu przyjąć np. wymiaru czasu pracy niezgodnego z przepisami czy wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia minimalnego.

Jedynie w wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość zawarcia porozumienia zawieszającego stosowanie przepisów prawa pracy (na okres nie dłuższy niż 3 lata). Do zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy może dojść np. w przypadku gdy zawieszenie jest uzasadnione złą sytuacją finansową pracodawcy. Należy pamiętać, że takie porozumienie powinno być zawarte ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników lub przedstawicielami pracowników, gdy w zakładzie nie działają żadne związki zawodowe.

Na mocy zawartego porozumienia, zawieszeniu mogą ulec jedynie przepisy wewnątrzzakładowe m.in. regulaminy, statuty, układy zbiorowe czy też porozumienia. Co więcej, możliwe jest zawarcie porozumienia dotyczącego stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami. Porozumienie takie musi być  uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. O zawartym porozumieniu zawieszającym należy poinformować właściwego miejscowo inspektora pracy.

Jeżeli chciałbyś sporządzić porozumienie z pracownikiem, to zapraszam Cię do kliknięcia tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?